Σάββατο, 1 Αυγούστου 2009

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

362 / 2007 ΓνΝΣΚ (Τμ.Δ΄)
Τέκνα πολύτεκνης οικογένειας. Προστασία του Ν 2643/1998.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Θ. Θεοφανόπουλος, Αντιπρόεδρος Εισηγήτρια: Α. Ζαφειριάδου, Πάρεδρος Κατά την έννοια των διατάξεων της περιπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν 2643/1998 ως τέκνα πολύτεκνης οικογένειας θεωρούνται και τα τέκνα του πολύτεκνου γονέα που μεταξύ τους είναι ετεροθαλή αδέλφια.
i=i+1;
264 / 2007 ΓνΝΣΚ (Τμ.Ε΄)
Δυνατότητα κατοχής από πολύτεκνο εκπαιδευτικό και δεύτερης μόνιμης θέσης ως ιατρός του Ε.Σ.Υ.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Δ. Λάκκας, Αντιπρόεδρος Εισηγήτρια: Ε. Πασαμιχάλη, Πάρεδρος Πολύτεκνος εκπαιδευτικός, που έχει διοριστεί στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δεν δύναται να κατέχει και δεύτερη μόνιμη θέση ως ιατρός του Ε.Σ.Υ. (πλειοψ.)
i=i+1;
141 / 2007 ΓνΝΣΚ (Τμ.Δ΄)
Περί των όρων και προϋποθέσεων προστασίας των τρίτεκνων οικογενειών κατά τις διατάξεις των νόμων 3454/2006 και 2643/1998.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Πρόεδρος: Ι. Πράσινος, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Σ. Παπαγιαννόπουλος, Νομικός Σύμβουλος Κατ’ άρθρο 3 του Ν 3454/2006 οι περιοριστικοί όροι και προϋποθέσεις που απαιτούνται από το νόμο αυτό για την προστασία των τρίτεκνων οικογενειών, εφαρμόζονται και για την προστασία που παρέχεται σε αυτές από το Ν 2643/1998 και πρέπει να αφορούν σωρευτικώς και τα τρία τέκνα της τρίτεκνης οικογένειας. Ο ίδιος νόμος προστατεύει, με τους όρους και τους περιορισμούς που αυτός θέτει, τις τρίτεκνες οικογένειες, που ήταν τρίτεκνες όχι μόνο κατά το χρόνο δημοσιεύσεως αυτού, αλλά και όσες καταστούν μεταγενεστέρως.
i=i+1;
490 / 2007 ΓνΝΣΚ (Τμ.Γ΄)
Χορήγηση ειδών διαβιώσεως, περιθάλψεως και χρηματικών βοηθημάτων από τους πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Πρόεδρος: Γ. Πουλάκος, Αντιπρόεδρος Εισηγήτρια: Φ. Δεδούση, Πάρεδρος α) Στα γενικού χαρακτήρα ζητήματα ερμηνείας των ρυθμίσεων της παρ.2 του άρθρου 202 του Ν 3463/2006 τα οποία τίθενται στο πρώτο ερώτημα, προσήκει η αναλυτικά εκτιθέμενη στη γνωμοδότηση απάντηση, σχετικά με την εφαρμογή γενικών και αντικειμενικών κριτηρίων για την ερμηνεία των αορίστων εννοιών και την εκτίμηση από τα αρμόδια όργανα, με βάση το κατά περίπτωση πραγματικό, της συνδρομής ή μη των περιπτώσεων που διαλαμβάνονται στην προαναφερόμενη διάταξη, καθόσον δεν είναι δυνατός ο εκ των προτέρων προσδιορισμός και η απαρίθμηση των περιπτώσεων οι οποίες εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο αυτής. Ενδεικτική περιπτωσιολογία. Περιεχόμενο της σχετικώς εκδιδόμενης απόφασης και έκταση ελέγχου αυτής. β) Οι κατηγορίες των οικονομικά αδυνάτων και των πολυτέκνων είναι διαφορετικές. γ) Οι περιπτώσεις των «εξαιρετικών περιπτώσεων», «της έκτακτης» και «της σοβαρής ανάγκης» τίθενται εναλλακτικώς, ως προς τη συνδρομή τους, είτε ως προς τους οικονομικά αδυνάτους, είτε ως προς τους πολύτεκνους.
i=i+1;
545 / 2006 ΓνΝΣΚ (Τμ.Ε΄)
Εφαρμογή ή μη του Ν 2643/1998 στις προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Πρόεδρος: Σ. Σκουτέρης, Αντιπρόεδρος Εισηγήτρια: Ε. Πασαμιχάλη, Πάρεδρος Οι διατάξεις του Ν 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», δεν υπερισχύουν των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν 3255/2004 και δεν δύνανται να τύχουν εφαρμογής στις προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών.
i=i+1;
528 / 2006 ΓνΝΣΚ (Τμ.Δ΄)
Πολύτεκνοι ειδικευόμενοι ιατροί με δεύτερη θέση στο δημόσιο τομέα.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Χ. Θωμόπουλος, Νομικός Σύμβουλος Εισηγήτρια: Ε. Τσαούση, Πάρεδρος Το ασυμβίβαστο που καθιερώνεται στην παρ. 4 του άρθρου 38 του Ν 1397/1983 αίρεται, καθόσον αφορά τους πολυτέκνους, από τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν 1256/1982. Οι πολύτεκνοι, επομένως, δύνανται να διορίζονται σε θέση ειδικευομένου ιατρού και να διατηρούν παραλλήλως και δεύτερη θέση στο δημόσιο τομέα, χωρίς όμως να απαλλάσσονται της υποχρεώσεως να εκπληρώνουν πλήρως τα καθήκοντα και των δύο θέσεων. (πλειοψ.)
i=i+1;
514 / 2005 ΓνΝΣΚ (Τμ.Ε΄)
Τοποθέτηση πολύτεκνου Σχολικού Συμβούλου στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Αττικής, όπου είναι ο τόπος των οικογενειακών του συμφερόντων.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Πρόεδρος: Σ. Σκουτέρης, Αντιπρόεδρος Εισηγήτρια: Ε. Πασαμιχάλη, Πάρεδρος Δεν δύναται πολύτεκνος Σχολικός Σύμβουλος, που έχει τοποθετηθεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου, να τοποθετηθεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής, όπου είναι ο τόπος των οικογενειακών του συμφερόντων.
i=i+1;
456 / 2005 ΓνΝΣΚ (Ατομική) Ι. Σακελλαρίου, Νομικού Συμβούλου
Πανεπιστήμιο. Μετεγγραφές εσωτερικού ακαδημαϊκού έτους 2004-2005.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Ο νόμος 3282/2004 δεν έθιξε τις διατάξεις περί μετεγγραφής πολυτέκνων. Στις περιπτώσεις αυτές εξακολουθεί να ισχύει η Γνωμοδότηση του ΝΣΚ 18/1997. Τα τέκνα πολυμελών οικογενειών έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν έναν από τους δύο τόπους οι οποίοι είναι πλησιέστεροι προς την κατοικία των γονέων των και λειτουργεί αντίστοιχο Τμήμα αυτού του τόπου προελεύσεως.
i=i+1;
406 / 2005 ΓνΝΣΚ (Τμ.Β2 Διακοπών)
Διορισμός ή μη των πολυτέκνων εφημερίων της Εκκλησίας της Ελλάδος σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατ’ άρθρο 6 παρ.3 του Ν 3255/2004.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Πρόεδρος: Γ. Πουλάκος, Αντιπρόεδρος Εισηγήτριες: Ι. Καραγιαννοπούλου, Νομικός Σύμβουλος Α. Καράμπελα, Πάρεδρος Δεν είναι επιτρεπτός ο διορισμός των πολυτέκνων εφημερίων της Εκκλησίας της Ελλάδος σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως της συμμετοχής στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, κατ’ άρθρο 6 παρ.3 του Ν 3255/2004. (πλειοψ.)
i=i+1;
36 / 2005 ΓνΝΣΚ (Τμ.Β1 Διακοπών)
Έννοια ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενόψει της εφαρμογής του άρθρου 6 (παρ.3) του Ν 3255/2004.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Πρόεδρος: Χ. Τσεκούρας, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Α. Τσώνης, Πάρεδρος Ενόψει της εφαρμογής του άρθρου 6 (παρ.3) του Ν 3255/2004, για το διορισμό πολύτεκνων εργαζομένων, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η Τράπεζα Αττικής Α.Ε., δεν ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 51 (παρ.1, περ.δ΄) του Ν 1892/1990.
i=i+1;
10 / 2005 ΓνΝΣΚ (Τμ.Ε΄)
Διορισμός εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ16 αποφοίτων Ωδείων.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Πρόεδρος: Ι. Πράσινος, Αντιπρόεδρος Εισηγήτρια: Μ. Ανδροβιτσανέα, Πάρεδρος Το ΥΠΕΠΘ μπορεί να προχωρήσει σε διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών από τους υποπίνακες Β2 και Β3 του Ενιαίου Πίνακα Αναπληρωτών κλάδου ΠΕ16 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν 3027/2002, μόνον στην περίπτωση που δεν υπάρχουν καθόλου εγγεγραμμένοι στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών (Πίνακα Β) υποψήφιοι απόφοιτοι Πανεπιστημίου του ίδιου κλάδου καθώς και σε προσλήψεις αναπληρωτών από τους ίδιους υποπίνακες του Πίνακα Β μετά την εξάντληση και του Πίνακα Γ των πτυχιούχων ΑΕΙ του κλάδου ΠΕ16 χωρίς προϋπηρεσία. Τέλος, η διάταξη της παρ.3 του άρθρου 6 του Ν 3255/2004 δεν μπορεί να εφαρμοσθεί για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς απόφοιτους Ωδείων.
i=i+1;
420 / 2005 ΓνΝΣΚ (Τμ.Δ΄)
Απονομή πολυτεκνικής ιδιότητας σε πατέρα τριών ανηλίκων τέκνων, λόγω τελείας ανικανότητας για εργασία της συζύγου και μητέρας των τέκνων του.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Θ. Θεοφανόπουλος, Νομικός Σύμβουλος Εισηγητής: Α. Μπάνος, Πάρεδρος Η απονομή της πολυτεκνικής ιδιότητας στον σύζυγο τελείως ανίκανης προς εργασία μητέρας τριών ανηλίκων τέκνων, κατά τη διάταξη της παρ.7 του άρθρου πρώτου του Ν 1910/1944, είναι αυτοτελής και όχι παρακολουθηματική και δεν συνάπτεται με την υπηκοότητα της μητέρας.
i=i+1;
234 / 2004 ΓνΝΣΚ (Τμ.Δ)
ΟΓΑ. Διατήρηση πολυτεκνικής ιδιότητας.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Πρόεδρος: Κ. Μπακάλης, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Δ. Παπαγεωργόπουλος, Νομικός Σύμβουλος Εάν ο ανάπηρος σύζυγος (ή η ανάπηρη σύζυγος) πεθάνει πριν από τη λήξη της προσωρινής αναπηρίας, η εναπομείνασα σύζυγος (ή ο σύζυγος) διατηρεί την κτηθείσα πολυτεκνική ιδιότητα ισοβίως.
i=i+1;
550 / 2004 ΓνΝΣΚ (Τμ.Β)
Απονομή πολυτεκνικής ιδιότητας σε πατέρα τεσσάρων τέκνων, το πρώτο των οποίων, είναι ενήλικο και φοιτά, εργαζόμενο, σε εσπερινό λύκειο.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Πρόεδρος: Χ. Τσεκούρας, Αντιπρόεδρος Εισηγήτρια: Ε. Τσαούση, Πάρεδρος Ο ενήλικος, εργαζόμενος, ο οποίος ενεγράφη σε ηλικία 19 ετών, πέντε έτη από της αποφοιτήσεώς του από το γυμνάσιο σε εσπερινό λύκειο, στο οποίο φοίτησε κανονικά, εμπίπτει στην έννοια του «σπουδάζοντος» τέκνου και επομένως θα πρέπει να απονεμηθεί η πολυτεκνική ιδιότητα στον πατέρα του, ο οποίος έχει τρία ακόμη ανήλικα τέκνα από δεύτερο γάμο.
i=i+1;
255 / 2003 ΓνΝΣΚ (Τμ.Ε)
Αναγκαστική τοποθέτηση προσώπων προστατευομένων από τους νόμους 1648/1986 και 2643/1998.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Πρόεδρος: Ι. Πράσινος, Αντιπρόεδρος Εισηγήτρια: Α. Ζαφειριάδου, Πάρεδρος Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν 2643/1998 επιλαμβανόμενη υποθέσεως μετά την έκδοση αποφάσεως Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 10 του ίδιου νόμου, που έχει υπέρ αυτής το τεκμήριο νομιμότητας, δεν δύναται να αμφισβητήσει τη νομιμότητα αυτή.
i=i+1;
450 / 2003 ΓνΝΣΚ (Τμ.Γ)
ΟΓΑ. Πολυτεκνικά επιδόματα. Έλληνες υπήκοοι κάτοικοι εξωτερικού. Χαρακτηρισμός των ως πολυτέκνων.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Π. Κισσούδης, Νομικός Σύμβουλος Εισηγητής: Δ. Παπαγεωργόπουλος, Νομικός Σύμβουλος Οι Έλληνες υπήκοοι κάτοικοι εξωτερικού μπορούν να χαρακτηρισθούν πολύτεκνοι όταν εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα, έστω και αν ένα ή περισσότερα από τα παιδιά τους απεβίωσαν στο εξωτερικό προ της εδώ εγκαταστάσεώς τους. Αρκεί προς τούτο να είχαν εν ζωή τέσσερα τέκνα κατά τινα χρονικήν περίοδον της διαμονής τους στο εξωτερικό.
i=i+1;
111 / 2003 ΓνΝΣΚ (Τμ.Β)
Αναδρομική καταβολή επιδόματος πολύτεκνης μητέρας σε συμμόρφωση με ακυρωτική απόφαση.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Πρόεδρος: Γ. Κρόμπας, Αντιπρόεδρος Εισηγήτρια: Ε. Τσαούση, Πάρεδρος Μετά την ακύρωση της υπ’ αριθ. Γ1α/440/7-2-1991 κ.υ.α. με την υπ’ αριθ. 1095/2001 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία εξεδόθη επί αιτήσεως ακυρώσεως της Β. Ευθυμίου, η τελευταία δικαιούται της καταβολής αναδρομικά του επιδόματος της παρ.3 του άρθρου 39 του Ν 2459/1997. Η εν λόγω αξίωση εξάλλου δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή, είτε γίνει δεκτό ότι υπόκειται στην πενταετή παραγραφή της παρ.1 του άρθρου 48 του ΝΔ 496/1974, είτε στη διετή της παρ.5 του ίδιου άρθρου, αφού διεκόπη με την άσκηση εκ μέρους της ενδιαφερομένης της από 21-5-1997 αιτήσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
i=i+1;
548 / 2002 ΓνΝΣΚ (Τμ.Β)
Απονομή πολυτεκνικής ιδιότητας.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Πρόεδρος: Χ. Τσεκούρας, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Σ. Κίκας, Πάρεδρος Μόνο ο πατέρας πληροί τις προϋποθέσεις αναγνωρίσεώς του ως πολυτέκνου, κατά τη διάταξη της παρ.7 του άρθρου 1 του Ν 1910/1944, υπό τους περιορισμούς, βέβαια, που προβλέπονται στις παραγράφους 6 και 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, ενώ, αντίθετα, δεν δύναται να απονεμηθεί η πολυτεκνική ιδιότητα στα τέκνα του με την υπαγωγή τους στη ρύθμιση της παραγράφου 6 του ιδίου άρθρου. Οι όποιες όμως οικονομικές παροχές – επιδόματα προς την πολυτεκνική οικογένεια, θα πρέπει να καταβάλλονται προς τον διορισθέντα, δια δικαστικής αποφάσεως, επίτροπο των ανηλίκων τέκνων, ο οποίος ασκεί την γονική μέριμνα αυτών, εφόσον, βέβαια, οι ως άνω παροχές δεν συνδέονται άρρηκτα με το πρόσωπο του πατέρα.
i=i+1;
482 / 2002 ΓνΝΣΚ (Τμ. Β1 Διακοπών)
Πολύτεκνοι. Ειδική αμοιβή πανεπιστημιακών ιατρών.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Πρόεδρος: Χ. Τσεκούρας, Αντιπρόεδρος Εισηγήτρια: Χ. Αυγερινού, Πάρεδρος Εφ όσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, ήτοι πρόκειται περί πανεπιστημιακών ιατρών που προσφέρουν κλινικό και εργαστηριακό έργο σε κλινική, εργαστήριο ή μονάδα εγκατεστημένη σε νοσοκομείο του ΕΣΥ ή των ΑΕΙ, οι αιτούντες ιατροί δικαιούνται να τους καταβληθεί η, προβλεπόμενη στη διάταξη της παρ.6 του άρθρου 13 του Ν 2889/2001, ειδική αμοιβή, για κάθε μήνα πραγματικής υπηρεσίας τους, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου που αυτοί απουσιάζουν με κανονική άδεια, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι κατέχουν συγχρόνως νόμιμα, ως πολύτεκνοι, και θέση ιατρών κλάδου ΕΣΥ.
i=i+1;
454 / 2002 ΓνΝΣΚ (Τμ. Α1 Διακοπών)
Έννοια πολυτέκνου κατ άρθρο 15 παρ.3 του Ν 1566/1985. Υιοθεσία ενήλικης εγγονής.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Πρόεδρος: Κ. Βολτής, Αντιπρόεδρος Εισηγήτρια: Α. Καράμπελα, Πάρεδρος Ο γονέας τριών τέκνων δεν αποκτά την ιδιότητα του πολυτέκνου μετά την εκ μέρους του υιοθεσία της ενήλικης εγγονής του, προκειμένου να εφαρμοσθεί για ένα από τα τέκνα του η διάταξη του άρθρου 15 παρ.3 του Ν 1566/1985 περί προτάξεως των τέκνων πολυτέκνων στον πίνακα διοριστέων δασκάλων-νηπιαγωγών (επετηρίδα).
i=i+1;
401 / 2002 ΓνΝΣΚ (Τμ.Γ)
ΟΓΑ. Πολυτεκνικό επίδομα. Συμβιβασμός.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Π. Κισσούδης, Νομικός Σύμβουλος Εισηγήτρια: Α. Καπετανάκη, Πάρεδρος Εάν ανακύπτει ζήτημα ευθύνης του ΟΓΑ ένεκα παρανόμων πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων του κατά το άρθρο 106 του ΕισΝΑΚ, επιτρέπεται κατόπιν αιτήσεως της ενδιαφερομένης να λυθεί συμβιβαστικώς η διαφορά.
i=i+1;
270 / 2002 ΓνΝΣΚ (Τμ.Γ)
ΟΓΑ. Παρακράτηση τελών χαρτοσήμου κατά την καταβολή πολυτεκνικών επιδομάτων.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Πρόεδρος: Π. Κισσούδης, Νομικός Σύμβουλος Εισηγητής: Δ. Παπαγεωργόπουλος, Νομικός Σύμβουλος Τα πολυτεκνικά επιδόματα δεν συνιστούν ασφαλιστικές παροχές ούτε αμοιβές που τελούν σε συνάρτηση με παρεχόμενη εργασία ή έργο και συνεπώς δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις κατά τις οποίες καταργούνται τα τέλη χαρτοσήμου σύμφωνα με την από 21-12-2001 ΠΝΠ.
i=i+1;
213 / 2002 ΓνΝΣΚ (Τμ.Β)
Συνυπολογισμός παιδιού δοθέντος για υιοθεσία στα παιδιά που, κατά νόμο, προσδίδουν την πολυτεκνική ιδιότητα στο φυσικό γονέα.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Πρόεδρος: Χ. Τσεκούρας, Αντιπρόεδρος Εισηγήτρια: Χ. Αυγερινού, Πάρεδρος Α) Δοθέντα σε υιοθεσία παιδιά, κατά τις διατάξεις του Ν 2447/1996, δεν δύνανται να συνυπολογισθούν σε αυτά που, κατά νόμο, απαιτούνται προκειμένου να αποκτηθεί από τους φυσικούς γονείς η πολυτεκνική ιδιότητα και να καταβληθεί στη μητέρα το πολυτεκνικό επίδομα της παρ.3 του άρθρου 63 του Ν 1892/1990. Β) Αν, όμως, η υιοθεσία έγινε μετά τη γέννηση του τέταρτου παιδιού, τότε η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως (άρθρο 2 Ν 860/1979) και η μητέρα δικαιούται του πολυτεκνικού επιδόματος, χωρίς το δοθέν σε υιοθεσία να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ύψους του ποσού του επιδόματος. Γ) Και για υιοθεσίες υπό το νομικό καθεστώς, προ του Ν 2447/1996, το ΝΣΚ έχει γνωμοδοτήσει ότι, εάν κάποιο από τα παιδιά της οικογένειας δόθηκε σε υιοθεσία, προ της γεννήσεως του τέταρτου παιδιού, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αποκτήσεως της πολυτεκνικής ιδιότητας της μητέρας, αφού αυτή δεν συντηρούσε τέσσερα, αλλά τρία παιδιά, εκτός αν διαπιστωθεί ότι η φυσική μητέρα εξακολουθεί να συντηρεί το υιοθετηθέν (φυσικό) παιδί της.
i=i+1;
643 / 2001 ΓνΝΣΚ Η. Ψώνη, Παρέδρου (Ατομική)
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ν 2643/1998.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Οι αποφάσεις της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 10 του Ν 2643/98 ως διοικητικού συλλογικού οργάνου δεν δημιουργούν δεδικασμένο και σε περίπτωση επιστροφής του φακέλλου στην Πρωτ/θμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, η Πρωτ/θμια Επιτροπή δεν δεσμεύεται από τις τυχόν παράνομες διατάξεις των αποφάσεων αυτής. Σε περίπτωση νομοθετικής μεταβολής μετά την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής η τοποθέτηση του δικαιωθέντος γίνεται με το καθεστώς του νόμου που κρίθηκε η πρόσληψή του και όχι του νέου νόμου εκτός αντίθετης νομοθετικής πρόβλεψης. Η Δευτ/θμια Επιτροπή του άρθρου 10 Ν 2643/98 έχει τη δυνατότητα σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν 2874/2000 και να τοποθετήσει τον προσφεύγοντα, ανακαλώντας προηγούμενη αντίθετη απόφασή της.
i=i+1;
598 / 2001 ΓνΝΣΚ (Τμ.Γ)
ΟΓΑ. Πολυτεκνικό επίδομα.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Π. Κισσούδης, Νομικός Σύμβουλος Εισηγήτρια: Α. Καπετανάκη, Πάρεδρος Δεν μπορεί ο ΟΓΑ να καταβάλει το πολυτεκνικό επίδομα του άρθρου 63 παρ.3 του Ν 1892/1990 (ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 παρ.2 του Ν 2459/97) αναδρομικά για χρόνο μακρότερο του εξαμήνου από το μήνα υποβολής της σχετικής αίτησης-δήλωσης (ειδικού εντύπου) και καταχώρισής της στο ειδικό πρωτόκολλο ΟΓΑ που τηρούν οι Ανταποκριτές, άλλως (εφόσον δηλαδή δεν προκύπτει καταχώριση) από τον μήνα περιέλευσής της στον ΟΓΑ.
i=i+1;
349 / 2001 ΓνΝΣΚ Δ. Παπαγεωργόπουλου, Νομικού Συμβούλου (Ατομική)
ΟΓΑ. Πολυτεκνικά επιδόματα. Οικογενειακό εισόδημα κατ άρθρο 39 Ν 2459/1997. Εφάπαξ βοήθημα.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Το εφάπαξ βοήθημα που καταβάλλεται από το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Στρατιωτικών Αεροπορίας δεν θεωρείται εισόδημα και συνεπώς δεν είναι συνυπολογιστέο στο οικογενειακό εισόδημα κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 39 του Ν 2459/97.
i=i+1;
41 / 2000 ΓνΝΣΚ (Τμ.Α)
Ιατροί. Κατοχή θέσης ιατρών ΕΣΥ πολυτέκνων, μελών ΔΕΠ-ΑΕΙ.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Α.Σοφός, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Σ.Σκουτέρης, Νομικός Σύμβουλος Ιατροί -μέλη ΔΕΠ-ΑΕΙ, οι οποίοι υπηρετούν στο ΕΣΥ και είναι πολύτεκνοι δικαιούνται να κατέχουν νόμιμα και τις δύο θέσεις- δεν υπάγονται στις διατάξεις των ν.2188/94 και 2530/97.
i=i+1;
702 / 2000 ΓνΝΣΚ (Τμ.Δ)
Πολύτεκνοι. Τέκνα. Διατροφή.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Α. Σοφός, Αντιπρόεδρος Εισηγήτρια: Χ. Αυγερινού, Πάρεδρος Διαζευγμένη μητέρα με τρία τέκνα είχε κατά το χρόνο του διαζυγίου της, ευθεία και κυρία υποχρέωση να διατρέφει τα παιδιά της, μόνη δε αυτή, αφού, σύμφωνα με δημόσιο έγγραφο, αυτά ήταν εγκαταλελειμμένα από τον τοξικομανή πατέρα τους, ο οποίος ουδέποτε τους κατέβαλε διατροφή. Επομένως, σύμφωνα με το τεθέν πραγματικό, η ανωτέρω είχε, κατ αρχήν, τις νόμιμες προϋποθέσεις για να της αναγνωρισθεί η πολυτεκνική ιδιότητα, υπό τον όρο ότι τότε, η ενήλικη κόρη της, δεν ήταν σε θέση να διατρέφει τον εαυτό της από την περιουσία της ή από εργασία κατάλληλη γι αυτή.
i=i+1;
681 / 2000 ΓνΝΣΚ (Τμ.Δ)
Πολύτεκνοι. Σπουδάζοντα τέκνα.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Χ. Φραγκούλης, Νομικός Σύμβουλος Εισηγήτρια: Χ. Αυγερινού, Πάρεδρος Στην ευρύτατη έννοια του "σπουδάζοντος" τέκνου του εδαφ.β της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν 1910/1944, περί προστασίας πολυτέκνων, το οποίο (τέκνο) συνυπολογίζεται στα τέκνα γονέως, προκειμένου αυτός να χαρακτηρισθεί πολύτεκνος, υπάγονται και αυτά που φοιτούν σε εργαστήρια ελευθέρων σπουδών και σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών, νόμιμα λειτουργούντων, υπό την προϋπόθεση η εγγραφή σε αυτά να μην σκοπεί στην καταστρατήγηση των σχετικών διατάξεων.
i=i+1;
331 / 2000 ΓνΝΣΚ (Ολομελείας)
Ιατροί. Κατοχή δεύτερης θέσης στους πολυτέκνους ιατρούς ΕΣΥ που είναι μέλη ΔΕΠ - ΑΕΙ.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Πρόεδρος: Ε.Βολάνης Εισηγητής: Σ.Σκουτέρης, Νομικός Σύμβουλος Ιατροί μέλη ΔΕΠ - ΑΕΙ, οι οποίοι υπηρετούν στο ΕΣΥ και είναι πολύτεκνοι δικαιούνται να κατέχουν νόμιμα και τις δύο θέσεις και δεν υπάγονται στις διατάξεις των ν.2188/94 και 2530/97.
i=i+1;
197 / 2000 ΓνΝΣΚ (Ολομελείας)
Εκπαίδευση. Σχολικοί Σύμβουλοι. Πολύτεκνοι. Τοποθέτηση.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Πρόεδρος: Ε.Βολάνης Εισηγήτρια: Μ.Ανδροβιτσανέα, Πάρεδρος Οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 10 του ν.1910/1944 έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση της αρχικής τοποθέτησης σχολικών συμβούλων, οπότε όλες οι θέσεις σχολικών συμβούλων είναι κενές, εφόσον αυτό ζητηθεί με σχετική αίτηση του πολύτεκνου προς τα αρμόδια για την τοποθέτησή του όργανα. Αν το αίτημα αυτό υποβληθεί κατά τη διάρκεια της τετραετούς θητείας των σχολικών συμβούλων, όπως συνέβη στην περίπτωση του πολυτέκνου Σχολικού Συμβούλου, τότε η αρμόδια υπηρεσία υποχρεούται να τοποθετήσει τον πολύτεκνο στον τόπο των συμφερόντων του για το υπόλοιπο της θητείας του, κατ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, εφόσον υπάρχει εκεί κενή θέση της ειδικότητάς του, άλλως όταν κενωθεί τοιαύτη, μετά την υποβολή του αιτήματός του, προηγουμένης της τοποθετήσεως αυτού από τυχόν μεταθέσεις λοιπών σχολικών συμβούλων κατ άρθρο 5 του ΠΔ 398/1995.
i=i+1;
544 / 1999 ΓνΝΣΚ (Τμ.Β Διακοπών)
Δυνατότητα αναδρομικής καταβολής του επιδόματος τρίτου παιδιού του Ν.1892/1990 σε δικαιούχους υπηκόους και άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, μετά την έκδοση της σχετικής υπ αριθ. 185/1996 αποφάσεως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Δ.Παπαπετρόπουλος, Αντιπρόεδρος Εισηγήτρια: Χ.Αυγερινού, Πάρεδρος Η Διοίκηση έχει την υποχρέωση να καταβάλει αναδρομικά το επίδομα τρίτου παιδιού του άρθρου 63 παρ.1 του Ν.1892/1990, σε όλους τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που συγκέντρωναν τις νόμιμες προϋποθέσεις προς απόληψη αυτού μετά την ισχύ του Ν.1892/1990 (την 31-7-1990, που δημοσιεύτηκε αυτός στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ελλείψει αντίθετης ειδικής ρυθμίσεως, σύμφωνα με το άρθρο 21 αυτού), εφ όσον είχαν υποβάλει σχετική αίτηση και εφ όσον τηρηθεί η κατά τις προαναφερθείσες Κ.Υ.Α. νόμιμη διαδικασία, που τηρείται και για τους Ελληνες πολίτες και υποβληθούν όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά, υπό την αυτονόητο προϋπόθεση ότι δεν έχουν παραγραφεί οι σχετικές αξιώσεις, γεγονός το οποίο θα εξετασθεί κατά περίπτωση.
i=i+1;
489 / 1999 ΓνΝΣΚ (Τμ.Α Διακοπών)
Εκπαίδευση. Επανατοποθέτηση Σχολικού Συμβούλου. * 489/99 ΓνΝΣΚ (Τμ.Α Διακοπών)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Ν.Γεράσιμος, Νομικός Σύμβουλος Εισηγήτρια: Μ.Ανδροβιτσανέα, Πάρεδρος Σχολικός Σύμβουλος, ο οποίος έχει την ιδιότητα του πολύτεκνου, πρέπει κατ εφαρμογή του άρθρου 10 παρ.3 του Ν.1910/1944 να τοποθετείται εξ αρχής στον τόπο των βασικών και οικογενειακών του συμφερόντων, εφ όσον τον τόπο αυτό έχει δηλώσει ότι προτιμά για τοποθέτησή του.
i=i+1;
15 / 1999 ΓνΝΣΚ (Τμ.Α)
ΟΓΑ. Δικαιολογητικά δια καταβολήν ισοβίας συντάξεως και πολυτεκνικών επιδομάτων.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Δ.Παπαπετρόπουλος, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Γ.Γαβαλάς, Νομικός Σύμβουλος α) Ελληνες υπήκοοι που δεν υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογικήν δήλωσιν εις την Ελλάδα, αλλά είναι συνταξιούχοι κράτους-μέλους της Ε.Ε. θα πρέπει να προσκομίσουν δικαιολογητικά της αρμοδίας φορολογικής αρχής της χώρας που υποβάλουν φορολογικήν δήλωσιν. β) Ελληνες υπήκοοι, κάτοικοι Ελλάδος, που δεν υποβάλουν φορολογικήν δήλωσιν στην Ελλάδα, αλλά είναι συνταξιούχοι μη κράτους-μέλους της Ε.Ε., θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνον δήλωσιν ότι δεν υποβάλουν φορολογικήν δήλωσιν εις την Ελλάδα και επιπροσθέτως δύναται η Υπηρεσία να ζητήσει παν πρόσφορον αποδεικτικόν μέσον προς διαπίστωσιν του πραγματοποιουμένου εις κράτος μη μέλος της Ε.Ε. ετησίου οικογενειακού εισοδήματος.
i=i+1;
279 / 1999 ΓνΝΣΚ (Τμ.Δ)
Πολύτεκνοι. Βάση υπολογισμού του περιορισμού των ακαθαρίστων αποδοχών των πολυτέκνων που κατέχουν δεύτερη θέση ή απασχόληση στο δημόσιο τομέα.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Π.Κυριαζής, Αντιπρόεδρος Εισηγήτρια: Ε.Βελώνη, Πάρεδρος Βάση υπολογισμού του υπό της παρ.3 του άρθρου 21 του ν.1400/1983 τιθεμένου περιορισμού των ακαθαρίστων αποδοχών των πολυτέκνων, που κατέχουν δεύτερη θέση ή απασχόληση στο Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, αποτελούν οι κατά την 31.12.1996 προβλεπόμενες ακαθάριστες αποδοχές του Προέδρου του Αρείου Πάγου.
i=i+1;
521 / 1998 ΜΠρΑθ
Αναγκαστική σύμβαση εργασίας. Μισθοί υπερημερίας. Προσωπικότητα. Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Αναγκαστική εκτέλεση (προνόμια Δημοσίου). * 521/1998 ΜΠρΑθ
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Αναγκαστική σύμβαση εργασίας μεταξύ οργανισμού κοινής ωφέλειας και τέκνου πολύτεκνης οικογένειας που προστατεύεται με το ν. 1648/1986 κατόπιν αποφάσεωως της πρωτοβάθμιας επιτροπής του άρθρου 8. Σύναψη της σύμβασης με την εμπρόθεσμη εμφάνιση του μισθωτού για την ανάληψη υπηρεσίας. Μη αποδοχή των υπηρεσιών από τον εργοδότη τον καθιστά υπερήμερο και υπόχρεο για την καταβολή μισθών υπερημερίας, έστω και αν ο εργοδότης άσκησε προσφυγή στη δευτεροβάθμια επιτροπή, επειδή η απόφαση της πρωτοβάθμιας επιτροπής είναι αμέσως εκτελεστή. Ελεγχος από τα πολιτικά δικαστήρια μόνο της νομιμότητας της απόφασης και όχι της ουσιαστικής της κρίσης ως προς την ύπαρξη των πραγματικών προϋποθέσεων. Προσβολή προσωπικότητας. Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Απόρριψη αιτήματος για την κήρυξη απόφασης προσωρινώς εκτελεστής επειδή η εναγόμενη επιχείρηση κοινής ωφελείας (ΔΕΗ) έχει τα προνόμια του Δημοσίου, που αποκλείουν την αναγκαστική εκτέλεση.
i=i+1;
801 / 1998 ΓνΝΣΚ (Τμ.Α)
Αλλοδαποί. Πολυτεκνικό επίδομα. Κοινοτικό Δίκαιο.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Δ.Παπαπετρόπουλος, Αντιπρόεδρος Εισηγήτρια: Χ.Αυγερινού, Πάρεδρος Νορβηγή υπήκοος, παντρεμένη με Ελληνα υπήκοο και εγκατεστημένη στην Ελλάδα δικαιούται, συντρεχουσών και των λοιπών νομίμων προϋποθέσεων, να της αναγνωρισθεί η πολυτεκνική ιδιότητα και να της καταβληθεί το πολυτεκνικό επίδομα, υπό τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τους πολίτες των κρατών μελών της ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των παρ.5 και 6 του άρθρου 39 του Ν.2459/1997.
i=i+1;
122 / 1997 ΓνΝΣΚ Παπασωτηρίου Γ., Νομικός Σύμβουλος (Ατομ.Γνωμ. ΓΝΣ Υπουργείου Εθν.Παιδείας & Θρησκ
Εκπαίδευση. Εκπαιδευτικοί υπάλληλοι. Διορισμός. Πολύτεκνοι. * 122/97 Παπασωτηρίου Γ., Νομικός Σύμβουλος (Ατομ.Γνωμ. ΓΝΣ
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.1910/44 όπως τροποποιήθηκε με το ν.860/79 και άρθρου 15 παρ.3 περ.Α και Β ν.1566/85, συνάγεται ότι για την πρόταξη των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων στους ετήσιους πίνακες διοριστέων σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού της Α/θμιας Εκπαίδευσης (και Β/θμιας παρ.3, περ.Β άρθρου 15 ν.1566/85) αποκλειστικώς εφαρμοστέα είναι η διάταξη της παρ.3 περ.Α (και Β) του άρθρου 15 του ν.1566/85, η οποία είναι αυτοτελής και αδιάστικτη και αναφέρεται απλώς στους πολυτέκνους και τα τέκνα των (τουλάχιστον 4 κατ αριθμό) δεν παραπέμπει δε στις διατάξεις των ν.1910/44 και 860/79, ούτε θέτει κάποια ειδικότερη προϋπόθεση για τον τρόπο αποδείξεως της ιδιότητας του πολυτέκνου.
i=i+1;
100 / 1997 ΓνΝΣΚ (Τμ.Α)
Πολύτεκνοι. * 100/97 ΓνΝΣΚ (Τμ.Α)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Π.Κυριαζής, Αντιπρόεδρος Εισηγήτρια: Κ.Χουρμουζιάν, Πάρεδρος Για να τύχουν της προστασίας των διατάξεων του Ν.1648/86, όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίησή του, οι πολύτεκνοι, δεν απαιτείται, πέραν του αριθμού των τέκνων, παράλληλα να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις περί χαρακτηρισμού τους ως πολυτέκνων, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.860/79.
i=i+1;
518 / 1997 ΓνΝΣΚ (Τμ.Α Διακοπών)
Πολύτεκνοι. Θάνατος συζύγου.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Δ.Παπαπετρόπουλος, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Σ.Παπαγεωργακόπουλος, Πάρεδρος Δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό ως πολυτέκνου πατέρα με τρία συνυπολογιστέα τέκνα από δύο γάμους, λόγω θανάτου της συζύγου του, καθ όσον η συνδρομή της εξαιρετικής διατάξεως του άρθρου 1 παρ.7 του ν.1910/1944, όπως είχε τροποποιηθεί, προϋποθέτει το θάνατο της μητέρας των τέκνων (ή την ανικανότητα αυτής, τελείως, για κάθε εργασία) και όχι το θάνατο της συζύγου πατέρα τριών συνυπολογιστέων τέκνων.
i=i+1;
18 / 1997 ΓνΝΣΚ (Τμ.Α)
Πολύτεκνοι. Μετεγγραφές.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Στ.Αργυρόπουλος, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Κ.Ντούσης, Νομικός Σύμβουλος α) Δικαιούνται μετεγγραφής, εκτός ποσοστού, σύμφωνα με την παρ.4α του άρθρου 2 του Ν.1966/91, και τα τέκνα γονέων με τέσσερα παιδιά (πολύτεκνοι), και εάν ακόμη έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους (ομόφωνα). β) Το Πανεπιστήμιο δύναται να δεχθεί την μετεγγραφή φοιτητή, τέκνου πολυτέκνου, όταν η προσπέλαση, (οδική, οικονομική κλπ) σ αυτό, είναι ευχερέστερη από άλλο πλησιέστερο τοπικά Πανεπιστήμιο (πλειοψ.).
i=i+1;
107 / 1997 ΓνΝΣΚ (Τμ.Α)
Προστατευόμενα άτομα του Ν.1648/1986. Μίσθωση εργασίας. Τοποθέτηση. * 107/97 ΓνΝΣΚ (Τμ.Α)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Π.Κυριαζής, Αντιπρόεδρος Εισηγήτρια: Κ.Χουρμουζιάν, Πάρεδρος α) Στην Τράπεζα Πίστεως Πειραιά θα πρέπει να τοποθετηθούν 27 προστατευόμενα άτομα του Ν.1648/86 (ομόφωνα). β) Το 1 υπολειπόμενο άτομο των επί μέρους κατηγοριών του αυτού νόμου, όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίησή του, θα πρέπει να μεταφερθεί στην α κατηγορία των πολυτέκνων (πλειοψ.).
i=i+1;
520 / 1996 ΓνΝΣΚ (Τμ.Γ)
Δημόσιοι υπάλληλοι. Πολύτεκνοι. Μεταθέσεις. * 520/96 ΓνΝΣΚ (Τμ.Γ)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Μ.Βεκρής, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Ι.Τρίαντος, Πάρεδρος Η διάταξη του άρθρου 10 παρ.3 Ν.1910/1944, που καθιερώνει για τους πολύτεκνους και τα τέκνα τους δημοσίους υπαλλήλους, μέχρι της λύσεως της δημοσιοϋπαλληλικής τους σχέσεως, το σύστημα της κατόπιν αιτήσεως μεταθέσεώς τους (καταρχήν), ως ειδική, εξακολουθεί να έχει εφαρμογή και μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 2 Ν.2247/1994. Για τη διενέργεια, όμως, των, κατόπιν αιτήσεως και μόνον, μεταθέσεων των πολυτέκνων και των τέκνων τους δημοσίων υπαλλήλων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ.2 και 3 Ν.2247/1994.
i=i+1;
196 / 1996 ΓνΝΣΚ (Τμ.Α)
Πολύτεκνοι. Αναπηρία συζύγου. Ισόβια πολυτεκνική σύνταξη. Προϋποθέσεις. * 196/96 ΓνΝΣΚ (Τμ.Α)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Στ.Αργυρόπουλος, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Δ.Αναστασόπουλος, Πάρεδρος Η σύζυγος αναπήρου και πλήρως ανικάνου για εργασία με τον οποίο έχει αποκτήσει τρία τέκνα, εκ των αναφερομένων στο άρθρο 1 ν.1910/44, θεωρείται πολύτεκνος και δικαιούται ισόβιας σύνταξης, πλην μετά την λήξη της αναπηρίας του συζύγου της, διακόπτεται η σύνταξη, μη διατηρουμένη ισοβίως.
i=i+1;
348 / 1996 ΓνΝΣΚ (Τμ.Α)
ΟΓΑ. Πολύτεκνοι. Ισόβια σύνταξη. Πολυτεκνικό επίδομα. * 348/96 ΓνΝΣΚ (Τμ.Α)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Στ.Αργυρόπουλος, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Δ.Αναστασόπουλος, Πάρεδρος Μητέρα τεσσάρων τέκνων εκ των υπαγομένων στο άρθρο 1 παρ.1 ν.1910/44, των οποίων δεν έχει την ευθύνη διατροφής αλλά ο τέως σύζυγός της, δικαιούται ισόβιας σύνταξης του ν.1892/90, ανεξάρτητα αν ο τέως σύζυγός της λαμβάνει πολυτεκνικό επίδομα, συνυπολογίζοντας τα ίδια τέκνα (πλειοψ.).
i=i+1;
707 / 1995 ΓνΝΣΚ (Τμ.Α)
Πολύτεκνοι. Συνυπολογισμός σπουδαζόντων τέκνων. * 707/95 ΓνΝΣΚ (Τμ.Α)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Στ.Αργυρόπουλος, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Σ.Παπαγεωργακόπουλος, Πάρεδρος Δεν εμπίπτει στην έννοια του συνυπολογιστέου σπουδάζοντος τέκνου ενήλικος υιός, ο οποίος αποφοίτησε από το Λύκειο το έτος 1989, μετά δε τη γέννηση και του τετάρτου τέκνου της οικογένειας γράφτηκε σε Τεχνικό - Επαγγελματικό Λύκειο κατά το ακαδημαϊκό έτος 1994/95, απορριφθείς λόγω απουσιών.
i=i+1;
194 / 1995 ΓνΝΣΚ (Τμ. Α)
Εκπαίδευση. Μετεγγραφές ομογενών φοιτητών Αλλοδαπής. Πολυτεκνική ιδιότητα. *194/95 ΓνΝΣΚ (Τμ. Α)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Στ. Αργυρόπουλος, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Δ.Λάκκας, Νομικός Σύμβουλος Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 27 και 33 προκύπτει ότι οι ομογενείς (Ελληνες) φοιτητές της Αλλοδαπής, που δεν έχουν Ελληνική Υπηκοότητα έχοντες την Πολυτεκνική ιδιότητα, δύνανται να τηρήσουν τη μετεγγραφή των σε ΑΕΙ του εσωτερικού μόνο μετά από σχετική βεβαίωση της ιδιότητας αυτής από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος.
i=i+1;
129 / 1995 ΓνΝΣΚ (Ολομέλεια)
Πολύτεκνοι. Αναγνώριση ιδιότητας. Εκδοση πιστοποιητικού. *129/95 ΓνΝΣΚ (Ολομέλεια)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Πρόεδρος: Λ.Παπίδας Εισηγητής: Σ.Παπαγεωργακόπουλος, Πάρεδρος Εν περιπτώσει συνδρομής των προϋποθέσεων της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν.1910/1944, πολύτεκνος δεν είναι μόνο ο πατέρας των συνυπολογιστέων 3 τέκνων, αλλά και η σύζυγος και μητέρα των αυτών συνυπολογιστέων τέκνων. Εξ άλλου, η πολυτεκνική ιδιότητα είτε υπάρχει είτε όχι, η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) υποχρεούται στην έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού κατά το άρθρο 2 του ως άνω νομοθετήματος, χωρίς να δύναται να περιορίσει τη χρήση του έναντι του ΟΓΑ. (πλειοψ.).
i=i+1;
175 / 1995 ΓνΝΣΚ (Τμ. Α)
Πολύτεκνοι. Επίδομα σε γονείς τέκνων των οποίων η φροντίδα έχει ανατεθεί σε ανάδοχες οικογένειες. *175/95 ΓνΝΣΚ (Τμ. Α)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Στ. Αργυρόπουλος, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Δ.Ράπτης, Νομικός Σύμβουλος Εν όψει των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 63 του Ν 1892/1990, της παρ.3 του άρθρου 2 της κοινής Υπουργικής Αποφάσεως αριθ. Γ1α/440/7-2-1991, σε συνδυασμό και προς εκείνες του άρθρου 9 του Ν 2082/1992 και του εκτελεστικού του ΠΔ 337/1993, το πολυτεκνικό επίδομα μπορεί να χορηγηθεί στη μητέρα ή στον πατέρα που έχουν την επιμέλεια των προς επιδότηση παιδιών, των οποίων, όμως, η φροντίδα έχει ανατεθεί σε ανάδοχες οικογένειες.
i=i+1;
249 / 1995 ΓνΝΣΚ (Τμ.Β)
Μίσθωση εργασίας. Προστασία πολυτέκνων. *249/95 ΓνΝΣΚ (Τμ.Β)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Δ.Διαμαντόπουλος, Αντιπρόεδρος Εισηγήτρια: Κ.Χουρμουζιάν, Πάρεδρος Με δεδομένο ότι η τοποθέτηση προστατευομένης του Ν.1648/86 ανακλήθηκε μία μόνο φορά και εντός του κρινόμενου ως εύλογου χρόνου, των 20 μηνών, ύστερα από αίτησή της που υποβλήθηκε μετά από την ανάληψη υπηρεσίας, καμία αλλοίωση δεν επήλθε στις ευεργετικές δυνατότητες που δημιουργούν οι ουδεμία άλλη διάστιξη περιέχουσες εν λόγω διατάξεις, όσον αφορά την οικογένεια της προστατευομένης, η οποία (οικογένεια) δεν έχασε την προστασία που παρέχει ο προαναφερθείς νόμος (πλειοψ.).
i=i+1;
38 / 1995 Ράπτης Δ., Νομικός Σύμβουλος (Ατομ. Γνωμ. ΓΝΣ ΟΓΑ)
Πολύτεκνοι. Επέκταση επιδόματος σε πατέρα. Προϋποθέσεις. *38/95 Ράπτης Δ., Νομικός Σύμβουλος (Ατομ. Γνωμ. ΓΝΣ ΟΓΑ)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Το πολυτεκνικό επίδομα της παρ.3 του άρθρου 63 του Ν 1892/1990, ως αύτη, τροποποιηθείσα, ισχύει νύν, μπορεί να χορηγηθεί στον πατέρα με τρία παιδιά από νόμιμο γάμο (ανεξαρτήτως αν αυτός έχει λυθεί ή όχι) και ένα παιδί εξώγαμο που το έχει αναγνωρίσει και έχει την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους (σύνολο τέσσερα παιδιά), εφ όσον, όμως συντρέχουν και όλες οι λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην ερμηνευομένη διάταξη του εδ.β της παρ.3 του άρθρου 63 του Ν 1892/1990, ως το εδ. τούτο προστέθηκε στην εν λόγω παρ.3 με το άρθρο 2 του Ν 2163/1993.
i=i+1;
51 / 1995 Ράπτης Δ., Νομικός Σύμβουλος (Ατομ. Γνωμ. ΓΝΣ ΟΓΑ)
ΟΓΑ. Επέκταση πολυτεκνικού επιδόματος στον πατέρα. Προϋποθέσεις. *51/95 Ράπτης Δ., Νομικός Σύμβουλος (Ατομ. Γνωμ. ΓΝΣ ΟΓΑ)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Το πολυτεκνικό επίδομα της παρ.3 του άρθρου 63 του Ν 1892/1990, ως αύτη, τροποποιηθείσα, ισχύει νυν, μπορεί να χορηγηθεί στον πατέρα που το δικαιούται (εξ ιδίου δικαίου), εφόσον αυτός έχει την αποκλειστική ευθύνη της διατροφής των τέκνων του, συντρεχουσών και των λοιπών προϋποθέσεων που προβλέπονται στη διάταξη του εδαφίου β της παρ.3 του άρθρου 63 του Ν 1892/1990, ως το εδάφιο τούτο προστέθηκε στην εν λόγω παρ.3 με το άρθρο 2 του Ν 2163/1993, και δη, ανεξαρτήτως αν η μητέρα, υπολογίζοντας τα ίδια παιδιά, δικαιούται να πάρει την ισόβια σύνταξη της προλαβούσης παρ.4 του άρθρου 63 του Ν 1892/1990, και δε λαμβάνει το πολυτεκνικό επίδομα της παρ.3 του αυτού άρθρου.
i=i+1;
140 / 1995 Ράπτης Δ., Νομικός Σύμβουλος (Ατομ. Γνωμ. ΓΝΣ Υπ. Εσωτερικών)
ΟΓΑ. Πολύτεκνοι. Επέκταση πολυτεκνικού επιδόματος στον πατέρα. Προϋποθέσεις. *140/95 Ράπτης Δ., Νομικός Σύμβουλος (Ατομ. Γνωμ. ΓΝΣ
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προκειμένου να χορηγηθεί το πολυτεκνικό επίδομα της παρ.3 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 στον ήδη επιδοτούμενο πατέρα για παιδιά από τον α γάμο του και για τα άγαμα, κάτω των 25 ετών, παιδιά που απέκτησε από τον β γάμο του, θα πρέπει τα εκ του δευτέρου γάμου του παιδιά, συνυπολογιζόμενα μετά των εκ του α γάμου του τοιούτων, να προσδίδουν την πολυτεκνική ιδιότητα και εν γένει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του εδαφ. β της παρ.3 του άρθρου 63 του Ν 1892/1990 (ως το εδάφιο τούτο προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν 2163/1993).
i=i+1;
628 / 1995 ΓνΝΣΚ (Τμ.Α)
Πολύτεκνοι. Τέκνα σπουδάζοντα. * 628/95 ΓνΝΣΚ (Τμ.Α)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Στ.Αργυρόπουλος, Αντιπρόεδρος Εισηγήτρια: Χ.Αυγερινού, Πάρεδρος Κατά την έννοια του νόμου, στα σπουδάζοντα τέκνα, που συνυπολογίζονται για το χαρακτηρισμό μιας οικογένειας ως πολύτεκνης, περιλαμβάνονται και αυτά που σπουδάζουν σε ωδεία, εκτός εάν η εγγραφή ή η φοίτηση σ αυτά έγινε για καταστρατήγηση των σχετικών διατάξεων, γεγονός, που εκτιμάται ξεχωριστά κάθε φορά, ενόψει του υπάρχοντος πραγματικού.
i=i+1;
95 / 1995 Ράπτης Δ., Νομικός Σύμβουλος (Ατομ. Γνωμ. ΓΝΣ ΟΓΑ)
ΟΓΑ. Επέκταση πολυτεκνικού επιδόματος στον πατέρα. Προϋποθέσεις. *95/95 Ράπτης Δ., Νομικός Σύμβουλος (Ατομ. Γνωμ. ΓΝΣ ΟΓΑ)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Το πολυτεκνικό επίδομα της παρ.3 του άρθρου 63 του Ν 1892/1990, ως αύτη, τροποποιηθείσα, ισχύει νύν, δεν μπορεί να χορηγηθεί στον πατέρα ο οποίος πληροί μεν τις λοιπές προϋποθέσεις της εν λόγω διατάξεως, πλην όμως τα τέσσερα τουλάχιστον τέκνα του προέρχονται από ένα και μόνο γάμο, αφού, η γενομένη επέκταση του κρισίμου πολυτεκνικού επιδόματος, κατά το ρητό γράμμα της ως άνω διατάξεως, θεσπίσθηκε περιοριστικώς, δηλ. μόνον για την περίπτωση που ο δικαιούχος πατέρας, εν προκειμένω, έχει τέσσερα τουλάχιστον τέκνα, εκ διαφορετικών γάμων. Συνεπώς ανάλογος εφαρμογή της εξαιρετικής αυτής διατάξεως διευρύνουσα ταύτην, τυγχάνει ανεπίτρεπτος, το δε γεγονός ότι, κατά το διδόμενο αυτόθι πραγματικόν, η σύζυγος με την οποία απέκτησε τα παιδιά ταύτα δεν έχει την Ελληνική υπηκοότητα, ούτε είναι Ελληνικής καταγωγής και συγχρόνως πρόσφυγας, (και επομένως δεν το δικαιούται αυτή, κατά τα προλαβόντα), δεν επηρεάζει καθόλου των ως άνω διδομένη αρνητική απάντηση.
i=i+1;
440 / 1994 ΓνΝΣΚ (Τμ. Β)
Προστασία πολυτέκνων γονέων κατ άρθρο 1 Ν.1648/86. *440/94 ΓνΝΣΚ (Τμ. Β)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Δ.Διαμαντόπουλος, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Γ.Πουλάκος, Νομικός Σύμβουλος Στην προστασία του άρθρου 1 παρ.4 του Ν 1648/86 υπάγονται οι πολύτεκνοι γονείς οι οποίοι κατά τον χρόνο της υπαγωγής τους στην αιτούμενη προστασία πρέπει να έχουν εν ζωή τον κατά την άνω διάταξη απαιτούμενο αριθμό τέκνων (5 ή 4) (πλειοψ.).
i=i+1;
254 / 1994 ΓνΝΣΚ (Ολομέλεια)
Συνυπολογισμός σπουδαζόντων τέκνων για την αναγνώριση της πολυτεκνικής ιδιότητας των γονέων τους. *254/94 ΓνΝΣΚ (Ολομέλεια)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Πρόεδρος: Λ.Παπίδας Εισηγητής: Σ.Παπαγεωργακόπουλος, Πάρεδρος Στην έννοια των σπουδαζόντων τέκνων, τα οποία συνυπολογίζονται στον ελάχιστο οριζόμενο αριθμό των τέκνων για την αναγνώριση της πολυτεκνικής ιδιότητας των γονέων, εμπίπτουν και όσα φοιτούν σε δεύτερη ανώτερη ή ανώτατη Σχολή ή ακολουθούν μεταπτυχιακές σπουδές, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για συνέχιση σπουδών του αυτού ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
i=i+1;
155 / 1994 ΓνΝΣΚ (Ολομέλεια)
Αυτοκίνητα επιβατηγά ΔΧ. (ΤΑΧΙ). Απαγόρευση χορήγησης νέας αδειών κυκλοφορίας. *155/94 ΓνΝΣΚ (Ολομέλεια)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Πρόεδρος: Λ.Παπίδας Εισηγητής: Χ.Παπαχρίστου, Νομικός Σύμβουλος Η απαγόρευση χορηγήσεως με την κυρωθείσα νομοθετικώς 10/1988 ΠΥΣ νέων αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων ΕΔΧ (ταξί) για την περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων είναι γενική και περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες προσώπων που πιθανώς δικαιούνται αδείας ΕΔΥ αυτοκινήτων στην περιοχή αυτή και επομένως και τους πολύτεκνους, γιατί ο νόμος για την κατηγορία αυτή δεν κάνει εξαίρεση ενώ αν το ήθελε θα το όριζε ρητά.
i=i+1;
192 / 1993 ΓνΝΣΚ (Τμ.Δ)
Πολύτεκνοι. Πολυθεσία. Ιατροί ΕΣΥ. Κατάληψη θέσεως Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των ΑΕΙ. *192/93 ΓνΝΣΚ (Τμ.Δ)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Β.Ρεντζεπέρης, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Β.Κολοβός, Νομικός Σύμβουλος Οι διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 1 του Ν.1256/82 και της παρ.3 του άρθρου 21 του Ν.1400/83, σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται στους πολύτεκνους η κατοχή δύο θέσεων, με μόνο περιορισμό το ύψος των ακαθαρίστων αποδοχών τους, έχουν εφαρμογή και μετά τη διάταξη του άρθρου 63 παρ.9 του Ν.2071/92 με την οποία ορίζεται, ότι οι ιατροί του ΕΣΥ που καταλαμβάνουν θέσεις ΔΕΠ τμημάτων ιατρικής, νοσηλευτικής και οδοντιατρικής, θεωρούνται αυτοδικαίως παραιτηθέντες από τη θέση του κλάδου ιατρών ΕΣΥ. (πλειοψ.).
i=i+1;
143 / 1993 ΓνΝΣΚ (Τμ.Γ)
Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Υπήκοοι πολύτεκνοι. Επιβατηγά αυτοκίνητα. Ειδικός φόρος καταναλώσεως. *143/93 ΓνΝΣΚ (Τμ.Γ)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Ε.Σαρακηνός, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Γρ.Κρόμπας, Πάρεδρος Οι έχοντες κοινοτική υπηκοότητα, πολύτεκνοι γονείς 4 τουλάχιστον ανηλίκων παιδιών, που εργάζονται και είναι εγκατεστημένοι στη χώρα μας, μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν 1563/85 και να παραλάβουν επιβατικό αυτοκίνητο με μειωμένο ειδικό φόρο καταναλώσεως (Πλειοψ.).
i=i+1;
11 / 1993 ΓνΝΣΚ (Τμ.Δ)
Πολύτεκνοι. Χαρακτηρισμός. *11/93 ΓνΝΣΚ (Τμ.Δ)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Β.Ρεντζεπέρης, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Σ.Παπαγεωργακόπουλος, Πάρεδρος Προκειμένου να χαρακτηρισθεί κάποιος ως πολύτεκνος, πρέπει να έχει τέσσερα τουλάχιστον ζώντα τέκνα, που προέρχονται από νόμιμο γάμο ή έχουν νομιμοποιηθεί ή νομίμως αναγνωρισθεί. Δεν τυγχάνει πολύτεκνος ο πατέρας, που έχει τρία ζώντα τέκνα από νομίμους γάμους του και υιοθέτησε και τέταρτο ανήλικο τέκνο της δεύτερης συζύγου του από προηγούμενο γάμο της.
i=i+1;
416 / 1993 ΓνΝΣΚ (Τμ.Δ)
Σωματεία. Αδεια διενεργείας λαχειοφόρου αγοράς. Προϋποθέσεις. *416/93 ΓνΝΣΚ (Τμ.Δ)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Β.Ρεντζεπέρης, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Σ.Παπαγεωργακόπουλος, Πάρεδρος Εφόσον αφορά αποδεδειγμένα κοινωφελή σκοπό, τυγχάνει νόμιμο το αίτημα σωματείου για διενέργεια λαχειοφόρου αγοράς χάριν του κοινωφελούς αυτού σκοπού, με αντικείμενο προς διάθεση κινητό πράγμα. (Πλειοψ.).
i=i+1;
334 / 1993 ΓνΝΣΚ (Τμ.Δ)
Πολύτεκνοι. Πολυτεκνική ιδιότητα. Αναγνώριση. Σπουδάζων ενήλικος υιός. Φοίτηση στη σχολή αστυφυλάκων. *334/93 ΓνΝΣΚ (Τμ.Δ)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Β.Ρεντζεπέρης, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Σ.Παπαγεωργακόπουλος, Πάρεδρος Για την αναγνώριση της πολυτεκνικής ιδιότητας των γονέων μπορεί να συνυπολογισθεί, ως σπουδάζων, ενήλικος υιός, ο οποίος φοίτησε στη Σχολή Αστυφυλάκων της τέως Αστυνομίας Πόλεων.
i=i+1;
412 / 1993 ΓνΝΣΚ (Τμ.Α)
ΤΕΙ. Καθηγητές έκτακτοι. Περιορισμοί χρονικής απασχολήσεως. Πολύτεκνοι. *412/93 ΓνΝΣΚ (Τμ.Α)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Πρόεδρος: Γ.Σγουρίτσας Εισηγητής: Δ.Αναστασόπουλος, Πάρεδρος Επί πολυτέκνων εκτάκτων καθηγητών ΤΕΙ, δημοσίων υπαλλήλων, δεν ισχύουν οι περιορισμοί χρονικής απασχόλησης του άρθρου 27 Ν 2009/92.
i=i+1;
597 / 1993 ΓνΝΣΚ (Ολομέλεια)
Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Υπήκοοι πολύτεκνοι. Επιβατηγά αυτοκίνητα. Ειδικός φόρος καταναλώσεως. *597/93 ΓνΝΣΚ (Ολομέλεια)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Πρόεδρος: Γ.Σγουρίτσας Εισηγητής: Γ.Κρόμπας, Νομικός Σύμβουλος Οι έχοντες κοινοτική υπηκοότητα, πολύτεκνοι γονείς 4 τουλάχιστον ανηλίκων παιδιών, που εργάζονται και είναι εγκατεστημένοι στην χώρα μας, μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν 1563/85 και να παραλάβουν επιβατικό αυτοκίνητο με μειωμένο ειδικό φόρο καταναλώσεως (πλειοψ.).
i=i+1;
1076 / 1993 ΕφΘεσ
ΟΣΕ. Μίσθωση εργασίας. Πολύτεκνοι. Πρόσληψη. * 1076/93 ΕφΘεσ
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Αναγκαστική τοποθέτηση σε φορείς του δημόσιου τομέα προστατευομένων ατόμων από το ν.1648/1986. Αναγκαστική πρόσληψη στον ΟΣΕ τέκνου πολυτέκνων γονέων. Με την αναγκαστική τους τοποθέτηση εξομοιώνονται πλήρως με το υπόλοιπο προσωπικό. Ο ν.1648/1986 κατισχύει των γενικών απαγορεύσεων ή περιορισμών πρόσληψης. Αν η υπόχρεη επιχείρηση αποκρούει την πραγματική και προσήκουσα προσφορά εργασίας εκείνου που τοποθετήθηκε αναγκαστικά, γίνεται υπερήμερος εργοδότης και οφείλει σ αυτόν τις σχετικές αποδοχές του, κατά το άρθρ.656 ΑΚ. Προσβολή προσωπικότητας.
i=i+1;
200 / 1992 ΓνΝΣΚ (Τμ.Δ)
Πολύτεκνοι. Αναγνώριση πολυτεκνικής ιδιότητας. *200/92 ΓνΝΣΚ (Τμ.Δ)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Β.Ρεντζεπέρης, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Σ.Παπαγεωργακόπουλος, Πάρεδρος Ως συντήρηση των -οποιασδήποτε ηλικίας- αγάμων ή εν διαζεύξει ή εν χηρεία θηλέων τέκνων, προκειμένου να υπολογισθούν στον απαιτούμενο αριθμό των τεσσάρων ζώντων τέκνων για την αναγνώριση της πολυτεκνικής ιδιότητας των γονέων, νοείται η διαρκής κάλυψη των αναγκαίων εξόδων διαβιώσεως, ανατροφής και εκπαιδεύσεως. Σε περίπτωση θηλέων τέκνων, που έχουν εισαχθεί σε Ορφανοτροφείο, η παραλαβή αυτών από το γονέα κατά τις αργίες και τις διακοπές των εορτών και του θέρους δεν αποτελεί συντήρηση των, αλλ αφορά πρόσκαιρη και περιστασιακή φροντίδα αυτών από το γονέα κατά την άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας.
i=i+1;
722 / 1992 ΓνΝΣΚ (Τμ.Δ)
Πολύτεκνοι. Πολυτεκνική ιδιότητα μητέρας. Επιδόματα. Προϋποθέσεις. *722/92 ΓνΝΣΚ (Τμ.Δ)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Στ.Αργυρόπουλος, Νομικός Σύμβουλος Εισηγητής: Κ.Παπακώστας, Νομικός Σύμβουλος Στη μητέρα που έχει γεννήσει τέσσερα παιδιά και κάποιο από τα παιδιά της δόθηκε για υιοθεσία, πριν από την γέννηση του τέταρτου παιδιού της, δεν μπορεί να της συνυπολογισθεί το παιδί αυτό για να αποκτήσει την ιδιότητα της πολύτεκνης μητέρας και να της χορηγηθεί το πολυτεκνικό επίδομα. Σε περίπτωση που το υιοθετηθέν παιδί της είναι το τρίτο κατά σειρά γεννήσεως και κάτω των τριών ετών, δικαιούται να της χορηγηθεί και το επίδομα του άρθρου 63 Ν. 1892/1990. Στη μητέρα που έχει γεννήσει τέσσερα (4) παιδιά και το τρίτο παιδί που γεννήθηκε το 1990 πέθανε στις 3.3.91 και της είχε χορηγηθεί το ως άνω επίδομα των 34.000 δρχ. μηνιαίως για το παιδί αυτό μέχρι του θανάτου του, μπορεί να της χορηγηθεί το ίδιο επίδομα για το τέταρτο κατά σειρά γεννήσεως παιδί της, το οποίο γεννήθηκε μετά την ημερομηνία θανάτου του τρίτου παιδιού της.
i=i+1;
825 / 1992 ΓνΝΣΚ (Τμ.Γ)
Πολύτεκνοι.Κύπριοι.Επίδομα τρίτου παιδιού.Προϋποθέσεις χορηγήσεως. *825/92 ΓνΝΣΚ (Τμ.Γ)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων:Ε.Σαρακηνός, Αντιπρόεδρος Εισηγητής:Ι.Σακελλαρίου, Πάρεδρος Η χορήγηση επιδόματος του τρίτου παιδιού προϋποθέτει την Ελληνική υπηκοότητα σε όλα τα παιδιά κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως για την αναγνώριση καταβολής του επιδόματος. Η μητέρα πρέπει να είναι Ελληνίδα ή Ελληνίδα το γένος μόνο στην περίπτωση τέκνου, που έχει αποκτηθεί χωρίς νόμιμο γάμο.
i=i+1;
849 / 1992 ΓνΝΣΚ (Τμ.Δ)
Πολύτεκνες μητέρες. Σπουδές τέκνων στην αλλοδαπή. Εννοια. *849/92 ΓνΝΣΚ (Τμ.Δ)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Β.Ρεντζεπέρης, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Κ.Παπακώστας, Νομικός Σύμβουλος Σπουδές των παιδιών στο εξωτερικό κατά την διάρκεια των οποίων δεν αναστέλλεται η καταβολή του επιδόματος του άρθρου 63 παρ.3 του Ν. 1892/1990 στην δικαιούχο μητέρα, είναι και η φοίτηση ή εκπαίδευση σε σχολεία του εξωτερικού στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης.
i=i+1;
341 / 1992 ΓνΝΣΚ (Τμ.Δ)
Πολύτεκνοι. Αλλοδαποί υπήκοοι κρατών- μελών της Ε.Ο.Κ. Δικαιώματα. *341/92 ΓνΝΣΚ (Τμ.Δ)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Β.Ρεντζεπέρης, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Β.Κολοβός, Νομικός Σύμβουλος Οι υπήκοοι Κρατών- μελών της Ε.Ο.Κ., που είναι μονίμως εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, δεν μπορούν να αποκτήσουν την πολυτεκνική ιδιότητα και να κριθούν δικαιούχοι των επιδομάτων του άρθρου 63 του Ν. 1892/90, καθώς και των άλλων παροχών που η Ελληνική Πολιτεία έχει θεσπίσει για τους υπηκόους της που έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα.
i=i+1;
406 / 1992 ΓνΝΣΚ (Τμ.Δ)
Πολύτεκνοι. Χαρακτηρισμός. Σπουδάζοντα τέκνα. *406/92 ΓνΝΣΚ (Τμ.Δ)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Στ.Αργυρόπουλος, Νομικός Σύμβουλος Εισηγητής: Κ.Παπακώστας, Νομικός Σύμβουλος Ως παιδιά που σπουδάζουν, για την εξεύρεση της πολυτεκνικής ιδιότητας, κατά την έννοια του Ν. 1910/44 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 860/1979 είναι αυτά που ακολουθούν τις βασικές σπουδές της οικείας Σχολής, προσηυξημένες ως προς τον χρόνο τους κατά το ήμισυ, όχι δε και τα παρακολουθούντα δευτέρα ανώτερη ή ανώτατη Σχολή, ούτε όσα παρακολουθούν μεταπτυχιακές σπουδές (πλειοψ.).
i=i+1;
201 / 1992 ΓνΝΣΚ (Τμ.Δ)
Πολύτεκνοι. Αναγνώριση ιδιότητας. Προϋποθέσεις. *201/92 ΓνΝΣΚ (Τμ.Δ)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Β.Ρεντζεπέρης, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Σ.Παπαγεωργακόπουλος, Πάρεδρος Από της ισχύος του Ν. 860/1979 (5.1.1979) διατηρείται, ισοβίως, η υπάρχουσα ή εφεξής αποκτώμενη πολυτεχνική ιδιότητα των γονέων. Στον απαιτούμενο αριθμό των 4 ζώντων τέκνων, οι φυσικοί γονείς μπορούν να συνυπολογίσουν θήλυ τέκνο, υιοτηθέν προς του έτους 1979 από το συγκατοικούντα αδελφό του πατέρα του, εάν αυτοί, και μετά την υιοθεσία, φέρουν τα έξοδα συντηρήσεως του τέκνου, κυρίως και πρωτίστως. (Πλειοψ.). Επίσης, συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τον συνυπολογισμό άρρενος τέκνου, το οποίο πάσχει από επιληψία λόγω τραυματισμού κατά τον τοκετό μετά το έτος 1979 διορίστηκε στο Δημόσιο, σύμφωνα με το Ν. 963/1979 περί αποκαταστάσεεως ατόμων με ειδικές ανάγκες.
i=i+1;
734 / 1992 ΓνΝΣΚ (Τμ.Δ)
ΟΓΑ. Πολύτεκνες υπερήλικες μητέρες και ανασφάλιστες. Συντάξεις. *734/92 ΓνΝΣΚ (Τμ.Δ)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Β.Ρεντζεπέρης, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Κ.Παπακώστας, Νομικός Σύμβουλος Η πολύτεκνη μητέρα που λαμβάνει, ήδη επίδομα ή σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ.3 και 4 του Ν.1892/1990, δικαιούται να λάβει τη σύνταξη της υπερηλίκου ανασφαλίστου κατ άρθρο 11 παρ. 2 εδ. β του ν.1745/87.
i=i+1;
745 / 1991 ΓνΝΣΚ (Τμ.Δ)
Πολύτεκνοι. Αναγνώριση ιδιότητος. * 745/91 ΓνΝΣΚ (Τμ.Δ)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Β.Ρεντζεπέρηςς, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Σ.Παπαγεωργακόπουλος, Πάρεδρος Από της ενάρξεως της ισχύος του Ν. 860/1979 (5-1-1979), διατηρείται ισοβίως η υφισταμένη ή εφεξής αποκτωμένη ιδιότητα του πολύτεκνου. Για την αναγνώριση της πολυτεκνικής ιδιότητας μητέρας μπορεί να υπολογισθεί και τέκνο της, το οποίο, μετά την κατάταξή του στο Λιμενικό Σώμα και την ενηλικίωσή του, εισήχθη σε Ανώτατη Σχολή, στην οποία και φοιτούσε κατά την έναρξη της ισχύος του ως άνω νόμου, ανεξαρτήτως της ταυτοχρόνου ασκήσεως και ιδίου βιοποριστικού έργου.
i=i+1;
42 / 1991 ΓνΝΣΚ (Τμ.Β)
Πολύτεκνοι. Φορολογική απαλλαγή για εισαγωγή αυτοκινήτων. Προϋποθέσεις. * 42/91 ΓνΝΣΚ (Τμ.Β)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Δ.Παπανικολάου, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Χρ.Τσεκούρας, Πάρεδρος Δεν είναι δυνατή η παραλαβή με τις φορολογικές απαλλαγές του άρθρου 36 του Ν. 1563/1985, αυτοκινήτου από πατέρα τριών ανηλίκων τέκνων από τα οποία τα δύο απέκτησε από προηγούμενο γάμο του και ένα από το γάμο του με την σημερινή σύζυγό του η οποία έχει επίσης άλλο ένα ανήλικο τέκνο από προηγούμενο γάμο της.
i=i+1;
676 / 1991 ΓνΝΣΚ (Τμ.Δ )
Πολύτεκνοι. Χαρακτηρισμός. Επίδομα πολύτεκνης μητέρας. * 676/91 ΓνΝΣΚ (Τμ.Δ )
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Β.Ρεντζεπέρης, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Β.Κολοβός, Νομικός Σύμβουλος. Ο πατέρας, που θεωρείται πολύτεκνος, με τρία παιδιά λόγω θανάτου της μητέρας τους, δεν μπορεί να υπαχθεί στην περίπτωση της παρ.6 του άρθρου 63 του Ν.1892/90 και να δικαιωθεί του επιδόματος που χορηγείται στην πολύτεκνη μητέρα.
i=i+1;
281 / 1991 ΓνΝΣΚ (Τμ.Γ)
Πολύτεκνοι. Ανάπηροι πολέμου. Φοροτεχνικοί υπάλληλοι Υπουργείου Οικονομικών. Διορισμός. * 281/91 ΓνΝΣΚ (Τμ.Γ)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Σ.Κωσταρόπουλος, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Χ.Φραγκούλης, Πάρεδρος Η σειρά προτιμήσεως των κατ άρθρο 1 του Ν. 1648/86 προστατευόμενων ατόμων, καθορίζεται από την σειρά με την οποία αναγράφονται αυτοί ως προστατευόμενοι στο άρθρο. Ετσι απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Καβάλας με την οποία τοποθετήθηκε ως φοροτεχνικός στο Υπουργείο Οικονομικών τέκνο πολύτεκνης οικογενείας μολονότι υπήρχε ως υποψήφια κόρη αναπήρου πολέμου δεν είναι νόμιμη, γιατί τα τέκνα των αναπήρων και θυμάτων πολέμου προτιμούνται στην προστασία έναντι των πολυτέκνων. (Πλειοψ.).
i=i+1;
545 / 1991 ΓνΝΣΚ (Τμ.Διακοπών)
Πολύτεκνοι. Ομογενείς Κύπριοι και Πόντιοι. * 545/91 ΓνΝΣΚ (Τμ.Διακοπών)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Β.Ρεντζεπέρης, Νομικός Σύμβουλος. Εισηγητής: Σ.Παπαγεωργακόπουλος, Πάρεδρος. Οι ελληνικής καταγωγής Πόντιοι και Κύπριοι υπήκοοι, που κατοικούν στην Ελλάδα, μπορούν να αναγνωρισθούν ως πολύτεκνοι, εφ όσον έχουν και την ιδιότητα του πρόσφυγα, η οποία προσφυγική ιδιότητα έχει αναγνωρισθεί από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή. (Πλειοψ.).
i=i+1;
148 / 1991 ΓνΝΣΚ (Ολομέλεια)
Πολύτεκνοι. Διαζευχθείσα μητέρα τριών τέκνων. * 148/91 ΓνΝΣΚ (Ολομέλεια)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Πρόεδρος: Γ.Σγουρίτσας Εισηγητής: Β.Κολοβός, Νομικός Σύμβουλος. Εάν η διαζευχθείσα μητέρα η οποία έχει τρία θήλεα τέκνα, των οποίων έχει αναλάβει την διατροφή είναι δυνατόν να θεωρηθεί πολύτεκνη. Ι. Εις το άρθρον 1 του Ν.1910/1944 "περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της νομοθεσίας περί πολυτέκνων" όπως η παράγραφος 1 του άρθρου τούτου αντικατεστάθη δια του άρθρου 1 του Ν.860/79, ορίζονται τα εξής: 1. Πολύτεκνοι υπό την έννοιαν του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τέσσαρα τουλάχιστον ζώντα τέκνα εκ νομίμου γάμου ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα, εφ όσον τα μεν θήλεα είναι άγαμα ή διατελούν εν διαζεύξει ή εν χηρεία και συντηρούνται υπό τινός των γονέων των, τα δε άρρενα είναι ανήλικα. 2. Ως γνήσια τέκνα συνυπολογιζόμενα προς απονομήν της εκ του παρόντος νόμου προστασίας λογίζονται ως προς την μητέρα και τα εξώγαμα τέκνα αυτής. 3. Ως προς τον χαρακτηρισμόν εκάστου γονέως ως πολυτέκνου συνυπολογίζονται και τα εκ προτέρου γάμου τεκνα του, εφ όσον πληρούνται ως προς ταύτα οι νόμιμοι όροι. 4. Εν περιπτώσει καθ ην εξ οιουδήποτε λόγου υπόχρεως προς διατροφήν των τέκνων είναι μόνη η μήτηρ άνευ συζύγου, αύτη θεωρείται πολύτεκνος εφ όσον αύτη είχε και τρία μόνον τέκνα εκ των υπαγομένων εις τινα των ανωτέρω περιπτώσεων. ΙΙ. Κατά την γνώμην της Ολομελείας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εξαιρέσει, του Προέδρου Γ.Σγουρίτσα και των Νομικών Συμβούλων Ι.Ιακωβάκη, Δ.Διαμαντοπούλου, Π.Κυριαζή και Α.Κομισοπούλου, η έννοια του όρου "μητέρα άνευ συζύγου" της ερμηνευομένης ως άνω διατάξεως περιλαμβάνει ου μόνον την εξώγαμον αλλά και την εν χηρεία ή διαζεύξει τελούσαν μητέρα, η οποία, εφ όσον έχει και τρία μόνον τέκνα εκ των υπαγομένων εις τινα των ανωτέρω περιπτώσεων, είναι δυνατόν να θεωρηθεί πολύτεκνος. Τούτο προκύπτει από τη σαφή και αδιάστικτο διατύπωση του ως άνω όρου με τον οποίον ο νομοθέτης ηθέλησε να περιλάβει όχι μόνο την εξώγαμο μητέρα αλλά και κάθε άλλη μητέρα, η οποία ευρίσκεται σε νομική ή πραγματική κατάσταση που έχει ως συνέπεια την έλλειψη ή και την ανυπαρξία "συζύγου". Εάν απέβλεπε μόνο εις αυτήν θα το όριζε ρητώς όπως στην παράγραφο 2 του αυτού ως άνω άρθρου όπου ως γνήσια τέκνα συνυπολογιζόμενα προς απονομήν της εκ του νόμου τούτου προστασίας θεωρεί ως προς την μητέρα και τα εξώγαμα αυτής τέκνα, ανεξαρτήτως ότι μία τοιαύτη ρύθμιση, θέτουσα εις καλύτερη μοίρα την εξώγαμο μητέρα έναντι της νομίμου αλλ εν διαζεύξει ή χηρεία τελούσης, θα ήτο αντίθετος και προς το επικρατούν, κατά τον χρόνον θεσπίσεως της διατάξεως ταύτης, δυσμενές πνεύμα έναντι της εξωγάμου ενώσεως την οποίαν η Πολιτεία εθεώρει μάλιστα, κατά τις αντιλήψεις της εποχής εκείνης, ως κίνδυνον δια την δημοσίαν υγείαν και την εν ευρυτέρα εννοία ηθικήν (Τούση Οικογ.εκδ.1956 σ.549,Εισηγ.εκθ. Α.Κ.). Προκειμένου όμως η εν λόγω άνευ συζύγου μητέρα να χαρακτηρισθεί πολύτεκνος συντρεχουσών και των λοιπών ως άνω προϋποθέσεων θα πρέπει, κατά την γνώμη του Αντιπροέδρου Στ.Κωσταρόπουλου και των νομικών Συμβούλων Ε.Σαρακηνού, Β.Ρεντζεπέρη, Μ.Βεκρή, Ε,Κορουγένη, Δ.Παπαπετρόπουλου, Ν.Ρήγα, Ρ.Αντωνακόπουλου, Ι.Μισαηλίδη, Ν.Πούλου, Α.Σοφού και Χρ.Παπαχρίστου (συν. ψήφοι 12) προς την οποίαν συνετάχθησαν και οι παριστάμενοι Πάρεδροι Κ.Ντούσης και Κ.Μπακάλης, να είναι αύτη εκ νομίμου τινός λόγου η μόνη υπόχρεως προς διατροφήν και συντήρηση των τέκνων της, ενώ κατά την γνώμη των Νομικών Συμβούλων Α.Παπαντωνόπουλου Στ.Αργυρόπουλου, Λ.Παπίδα, Κ.Παπακώστα, Δ.Ράπτη, Β.Κολοβού, Γ.Παπασωτηρίου και Θ.Αμπλιανίτη (συνολ. ψήφοι 8), αρκεί και το πραγματικό γεγονός ότι η ως είρηται μητέρα έχει αναλάβει, για οποιοδήποτε λόγο, το αποκλειστικό βάρος της διατροφής και συντηρήσεως των τέκνων της, ανεξαρτήτως της υπάρξεως πατρός, ο οποίος όμως, εφ όσον δεν συμβάλλει στην διατροφή και συντήρηση αυτών θεωρείται ως μη υπάρχων και δεν λαμβάνεται υπ όψη. ΙΙΙ. Αντιθέτως κατά την γνώμην της μειοψηφίας, απαρτισθείσης υπό του Προέδρου Γ.Σγουρίτσα και των Νομικών Συμβούλων Ι.Ιακωβάκη, Δ.Διαμαντόπουλου, Π.Κυριαζή και Α.Κομισόπουλου, ως "μητέρα άνευ συζύγου" κατά την έννοια της ως άνω διατάξεως νοείται αποκλειστικά και μόνον η εξώγαμη μητέρα του άρθρου 1473 του Α.Κ., η οποία, εν συνδρομή και των λοιπών ως άνω προϋποθέσεων δύναται να θεωρηθεί πολύτεκνος.
i=i+1;
279 / 1991 ΓνΝΣΚ (Τμ.Α)
Πολύτεκνοι. Αδειες κυκλοφορίας επιβατηγών Δ.Χ. (ΤΑΧΙ). * 279/91 ΓνΝΣΚ (Τμ.Α)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Ε.Σαρακηνός, Νομ. Σύμβουλος Εισηγητής: Χρ.Παπαχρίστου, Νομ. Σύμβουλος Η απαγόρευση χορηγήσεως με την κυρωθείσα νομοθετικώς 10/1988 ΠΥΣ νέων αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. (ταξί) στην περιοχή Αθηνών- Πειραιώς και περιχώρων είναι γενική και καταλαμβάνει και τους πολυτέκνους.
i=i+1;
460 / 1991 ΓνΝΣΚ (Ολομέλεια)
Πολύτεκνη μητέρα. Επιδόματα αδείας, εορτών, και εξόδων κηδείας. * 460/91 ΓνΝΣΚ (Ολομέλεια)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Πρόεδρος: Γ.Σγουρίτσας Εισηγητής: Γ.Κατράνης, Πάρεδρος Διατάξεις που προβλέπουν καταβολή επιδομάτων εορτών αδείας ή άλλων παροχών ή την καταβολή εξόδων κηδείας, δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση πολύτεκνης μητέρας στην οποία χορηγείται κατ άρθρον 63 Ν 1892/90, ισόβια σύνταξη.
i=i+1;
6 / 1991 ΓνΝΣΚ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ.,Πάρεδρος ΝΣΚ (6/1991
Εκπαίδευση. Επετηρίδες. Πρόταξη τέκνων πολυτέκνων. * *ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ.,Πάρεδρος ΝΣΚ (6/91
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Τα τέκνα πολυτέκνων προτάσσονται στους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών της δημοσίας εκπαίδευσης επί τη βάσει των ειδικών διατάξεων του άρθρου 15 του Ν. 1566/1985, και δεν απαιτείται να πληρούν τις προϋποθέσεις εκείνες, οι οποίες θα προσέδιδαν στους γονείς τους την ιδιότητα του πολύτεκνου κατά τη νομοθεσία "περί προστασίας πολυτέκνων" (Ν. 1910/1944). Η ιδιότητα του τέκνου πολυτέκνου για την εφαρμογή του ως άνω άρθρου 15 του Ν. 1566/1985 μπορεί ν αποδεικνύεται και με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή της κοινότητας, μη απαιτουμένου πιστοποιητικού της ΑΣΠΕ.
i=i+1;
213 / 1991 ΓνΝΣΚ (Τμ.Α)
Πολύτεκνοι. Χαρακτηρισμός. Προϋποθέσεις. * 213/91 ΓνΝΣΚ (Τμ.Α)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Ε.Σαρακηνός, Νομικός Σύμβουλος Εισηγητής: Σ.Παπαγεωργακόπουλος, Πάρεδρος Ο πατέρας με τρία παιδιά, όπως αυτά προσδιορίζονται στις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 1910/1944 και της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 860/1979, θεωρείται πολύτεκνος μόνο εφόσον συντρέχει κάποια από τις εξής περιπτώσεις: α) από οποιοδήποτε λόγο, εξαιρουμένης της πολεμικής αναπηρίας, να έχει καταστεί τελείως ανίκανος για κάθε εργασία και να μην εργάζεται, β) να είναι ανάπηρος πολέμου με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 70% και να μην εργάζεται, γ) να έχει πεθάνει η μητέρα των παιδιών και δ) η μητέρα των παιδιών να είναι τελείως ανίκανη για κάθε εργασία.
i=i+1;
253 / 1990 ΓνΝΣΚ
Εισαγωγή επιβατηγού αυτοκινήτου από πολύτεκνο πατέρα με τις απαλλαγές του άρθρου 36 Ν.1563/85. Θάνατος δικαιούχου. Δυνατότητα παραλαβής του Ε.Ι.Χ. αυτ/νήτου από την κληρονόμο σύζυγο του αποβιώσαντος μητέρα δύο μόνον ανηλίκων τέκνων με τις παραπάνω απαλλα
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : (Τμ.Β) Προεδρεύων: Αντ.Καμπτίτσης, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Κ.Καποτάς, Πάρεδρος. Κληρονόμος σύζυγος μητέρα δύο ανηλίκων τέκνων δικαιούται να παραλάβει με απαλλαγή από τα 2/3 του ειδικού φόρου Καταναλώσεως, βάσει του άρθρου 36 του Ν.1563/85, το επιβατηγό αυτοκίνητο του αποβιώσαντος συζύγου της, ο οποίος στο παρελθόν, ως πολύτεκνος πατέρας τεσσάρων ανηλίκων τέκνων (εκ των οποίων τα δύο από προηγούμενο λυθέντα με διαζύγιο γάμο του) το είχε εισαγάγει με τις φορολογικές απαλλαγές που προβλέπουν οι παραπάνω διατάξεις, καθόσον ο όρος "μεταβίβαση" που χρησιμοποιείται στην παρ.2 του άρθρου 36 Ν.1563/85 έχει την έννοια της εν ζωή εκουσίας μεταβιβάσεως και δεν περιλαμβάνει την αιτία θανάτου κληρονομική διαδοχή. (Αντιθ.μειοψ.).
i=i+1;
409 / 1990 ΓνΝΥΔ Γνωμοδοτών: Στ. Αργυρόπουλος, Νομ.Σύμβ.
Δυνατότητα μετάθεσης μεταταγέντος υπαλλήλου πολυτέκνου από το ΤΕΝ Αργολίδας στο ΤΕΝ Ανατ.Αττικής. *409/90 ΓνΝΥΔ Γνωμοδοτών: Στ. Αργυρόπουλος, Νομ.Σύμβ.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Η διοίκηση δε μπορεί λόγω της ρητής από το Ν.1400/83 άρθρο 13 επιταγής επί μία δεκαετία αποκλεισμό της μεταθέσεως των μεταταγέντων, από την υπηρεσία που υπηρετούν, κατόπιν μετατάξεως σε υπηρεσίες των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, και αν ακόμη οι υπάλληλοι αυτοί είναι πολύτεκνοι.
i=i+1;
362 / 1989 ΓνΝΥΔ Γνωμοδοτών: Θ.Αμπλιανίτης, Πάρεδρος
Φορολογική απαλλαγή ελληνοκυπρίων πολυτέκνων κατά την εισαγωγή ΙΧ αυτοκινήτου. *362/89 ΓνΝΥΔ Γνωμοδοτών: Θ.Αμπλιανίτης, Πάρεδρος
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Οι Ελληνες την καταγωγήν Κυπριακής υπηκοότητος πολύτεκνοι γονείς τεσσάρων τουλάχιστον ανηλίκων παιδιών υπάγονται στις ευνοικές διατάξεις για εισαγωγή στη χώρα επιβατηγού ΙΧ αυτοκινήτου μέχρι 1800 κ.ε. με απαλλαγή των 2/3 του εκάστοτε ειδικού φόρου καταναλώσεως, εφόσον κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.
i=i+1;
724 / 1989 ΓνΝΥΔ +Εισηγητής: Δ.Διαμαντόπουλος, Νομ.Σύμβ.
Προυποθέσεις παραλαβής αυτοκινήτου κατ άρθρο 36 του Ν.1563/1985 υπό γονέος-πατρός τεσσάρων ανηλίκων τέκνων μετά διαζύγιον των γονέων ή όταν ορισμένα εξ αυτών είναι εξώγαμα. *724/89 ΓνΝΥΔ +Εισηγητής: Δ.Διαμαντόπουλος, Νομ.Σύμβ.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Στην περίπτωση διαζυγίου των γονέων ή όταν ορισμένα εκ των τέκνων είναι εξώγαμα, ο έχων την γονική μέριμνα- επιμέλεια του προσώπου ολιγωτέρων των τεσσάρων τέκνων (εν γάμω γεννηθέντων ή εξωγάμων, αδιακρίτως) γονέας, δεν δικαιούται να παραλάβει αυτοκίνητο σαν πολύτεκνος κατά την διάταξη του άρθρου 36 παρ.1 του Ν.1563/1985, ελλείψει των ειδικών νομίμων προυποθέσεων προς τούτο. (Αποψη πλειοψηφίας).
i=i+1;
90 / 1989 ΓνΝΥΔ Γνωμοδοτών: Αγ.Βουδούρης, Νομ.Σύμβουλος
Ατομα χρήζοντα ειδικής προστασίας- Τοποθέτηση σε επιχειρήσεις- Αντικατάσταση με αίτηση εργοδότη και όταν αυτός είναι φορέας του δημόσιου τομέα. *90/89 ΓνΝΥΔ Γνωμοδοτών: Αγ.Βουδούρης, Νομ.Σύμβουλος
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Ατομα χρήζοντα ειδικής προστασίας. Είναι επιτρεπτή η αντικατάσταση προστατευομένων ατόμων από το Ν 1648/1986 και στην περίπτωση που τοποθετήθηκαν σε φορείς του δημόσιου τομέα με αίτηση του φορέα τούτου.
i=i+1;
66 / 1988 ΓνΝΥΔ Γνωμοδοτών: Β.Κολοβός, Νομ.Σύμβουλος
Προυποθέσεις αποκτήσεως της ιδιότητας του πολύτεκνου. *66/88 ΓνΝΥΔ Γνωμοδοτών: Β.Κολοβός, Νομ.Σύμβουλος
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Για να χαρακτηρισθεί κάποιος ως πολύτεκνος σύμφωνα με τον Ν 860/1979, πρέπει τα τέκνα του, τα μεν θήλεα να είναι άγαμα ή διαζευγμένα, τα δε άρρενα ανήλικα.
i=i+1;
898 / 1987 ΓνΝΥΔ +ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Β.Κολοβός, Νομικός Σύμβουλος.
Θεώρηση βιβλιαρίων πολυτέκνων. Πότε επιβάλλεται. *898/87 ΓνΝΥΔ +ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Β.Κολοβός, Νομικός Σύμβουλος.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Η ανά εξάμηνο θεώρηση των σχετικών βιβλιαρίων προς βεβαίωση της πολυτεκνικής ιδιότητας εφαρμόζεται, κατά την διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 860/79, μόνον για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η προσδίδουσα την πολυτεκνική ιδιότητα ανικανότητα είναι χρονικά περιορισμένη. :ΕΔτΔ 4:105
i=i+1;
480 / 1987 ΓνΝΥΔ Γνωμοδοτών: Ε.Σαρακηνός, Νομικός Σύμβουλος.
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας επιβατηγών ΔΧ αυτοκινήτων σε πολύτεκνους οδηγούς του δημόσιου τομέα. *480/87 ΓνΝΥΔ Γνωμοδοτών: Ε.Σαρακηνός, Νομικός
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 7 παρ.1 και 9 του Ν 1437/84 προκύπτει ότι επετράπη στους πολύτεκνους οδηγούς του κατά τον Ν 1256/82 "δημοσίου τομέα" να διατηρήσουν μέχρι 8 Μαίου 1988 το δικαίωμα κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου δημ.χρήσεως, ανεξαρτήτως αν τούτο τους είχε χορηγηθεί νομίμως. :ΕΔτΔ 4:56
i=i+1;
129 / 1986 ΓνΝΥΔ +ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Λ.Παπίδας, Νομ.Σύμβουλος.
Ιδιότητα ως πολυτέκνου διαζευχθείσης μητέρας με τρία παιδιά. *129/86 ΓνΝΥΔ +ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Λ.Παπίδας, Νομ.Σύμβουλος.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Διαζευχθείσα μητέρα που έχει τρία άγαμα θήλεα τέκνα, των οποίων έχει αναλάβει την διατροφή, θεωρείται πολύτεκνη. ΕΔτΔ 3:29.
i=i+1;
747 / 1986 ΓνΝΥΔ Γνωμοδοτών: Χρ.Τσεκούρας, Πάρεδρος Δ
Μη απαλλαγή από τον ειδικό φόρο καταναλώσεως Ι.Χ. αυτοκινήτων πολυτέκνου που τον βαρύνουν μόνον δύο παιδιά. *747/86 ΓνΝΥΔ Γνωμοδοτών: Χρ.Τσεκούρας, Πάρεδρος
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Δεν δικαιούται απαλλαγής από τον ειδικό φόρο καταναλώσεως επιβατηγού Ι.Χ. αυτοκινήτου, σύμφωνα με το Α36παρ.1 του Ν.1563/85, πολύτεκνος πατέρας ανηλίκων παιδιών, από τα οποία τον βαρύνουν μόνον τα δύο, διότι τα άλλα δύο μένουν με την μητέρα τους, επειδή ο γάμος των γονέων έχει λυθεί με διαζύγιο. :ΕΔτΔ 3:138.
i=i+1;
993 / 1985 ΓνΝΥΔ Γνωμοδοτών: Ε.Σαρακηνός, Νομικός Σύμβουλος.
Μηπαροχή εκπτώσεως 50% στα εισητήρια της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ σε πολύτεκνους και μέλη των οικογενειών τους. *993/85 ΓνΝΥΔ Γνωμοδοτών: Ε.Σαρακηνός, Νομικός
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Οι πολύτεκνοι και τα μέλη των οικογενειών τους δεν δικαιούνται εκπτώσεως 50% επί των τιμών των εισιτηρίων της Ολυμπιακής Αεροπορίας. ΕΔτΔ 2:401.
i=i+1;
1053 / 1985 ΓνΝΥΔ Γνωμοδοτών: Λ.Παπίδας, Νομικός Σύμβουλος.
Χαρακτηρισμός γονέων ως πολυτέκνων. Εκταση και όρια προστασίας. *1053/85 ΓνΝΥΔ Γνωμοδοτών: Λ.Παπίδας, Νομικός
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Τα τέκνα υπολογίζονται για τον χαρακτηρισμό των γονέων τους ως πολυτέκνων, μόνο εφ όσον διανύουν τις βασικές σπουδές ή φοιτούν στα πανεπιστήμια, και όχι όταν σπουδάζουν για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος ή ειδικεύονται σε ιατρική ειδικότητα. ΕΔτΔ 2:412.
i=i+1;
855 / 1985 ΓνΝΥΔ Γνωμοδοτών: Γ.Κατράνης, Πάρεδρος
Πρόταξη στους ετήσιους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών των τέκνων πολυτέκνων. *855/85 ΓνΝΥΔ Γνωμοδοτών: Γ.Κατράνης, Πάρεδρος
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Η πρόταξη στους ετήσιους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαιδεύσεως των τέκνων πολυτέκνων, που προβλεπόταν από το Α45παρ.3 του Ν.309/76 και που προβλέπεται ήδη στο Α15παρ.3 του Ν.1566/85, πρέπει να γίνεται αδιακρίτως φύλου, ενόψει των διατάξεων του Α 21παρ.2 του Συντάγματος.
i=i+1;
983 / 1985 ΓνΝΥΔ Γνωμοδοτών: Λ.Παπίδας, Νομικός Σύμβουλος.
Χαρακτηρισμός ως πο ύτεκνης διαζευγμένης μητέρας τριών παιδιών. *983/85 ΓνΝΥΔ Γνωμοδοτών: Λ.Παπίδας, Νομικός Σύμβουλος.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Πολύτεκνη θεωρείται και η διαζευγμένη σύζυγος με τρία ανήλικα και άγαμα τέκνα των οποίων έχει αναλάβει την επιμέλεια και διατροφή. ΕΔτΔ 2:400.
i=i+1;
831 / 1984 ΓνΝΥΔ Γνωμοδοτών:Λ.Παπίδας, Νομικός Σύμβουλος.
Ιδιότητα ως πολυτέκνου μητέρας χωρίς σύζυγο με τρία παιδιά. *831/84 ΓνΝΥΔ Γνωμοδοτών:Λ.Παπίδας, Νομικός Σύμβουλος.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Μητέρα με τρία άγαμα θήλεα τέκνα που συντηρούνται από αυτήν και που έχει διαζευχθεί, θεωρείται πολύτεκνη κατά την έννοια του νόμου. ΕΔτΔ 1:441.
i=i+1;
63 / 1984 ΓνΝΥΔ Γνωμοδοτών:Ευστ. Σαρακηνός,Νομ. Σύμβουλος.
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ταξί σε πολύτεκνους. *63/84 ΓνΝΥΔ Γνωμοδοτών:Ευστ. Σαρακηνός,Νομ. Σύμβουλος.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Για την κατά το τελευταίο εδάφιο της περιπτ. β τηςπαρ. 2 του Α 13 του Ν.1108/80 χορήγηση δικαιώματος θέσεως σε κυκλοφορία επιβατικού αυτοκινήτου δημος. χρήσεως σε πολύτεκνο με 8 τέκνα και άνω αρκεί και η έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματος οδηγού αυτοκινήτου, αποδεικνυομένη και απο λιγόχρονη πραγματική απασχόλησή τους και εγγραφή τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα. Πολύτεκνοι, κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου τηςπαρ. 1 του Α 1 του Κωδ. Ν. 1910/44, είναι και οι δυο γονείς.ΕΔτΔ 1:246.
i=i+1;
737 / 1983 ΓνΝΥΔ Γνωμοδοτών:Λ.Παπίδας, Νομικός Σύμβουλος.
Υπολογισμός τέκνων πολυτέκνου ως ανηλίκων. *737/83 ΓνΝΥΔ Γνωμοδοτών:Λ.Παπίδας, Νομικός Σύμβουλος.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Για τον υπολογισμό των τέκνων του πολυτέκνου ως ανηλίκων λαμβάνονται υπόψη και εκείνα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, και μετά την ισχύ του Ν.1327/83, το Α3 του οποίου μείωσε το όριο ενηλικιώσεως στο 18ο έτος. ΕΔτΔ 1:120.
i=i+1;
55 / 1983 ΓνΝΥΔ Γνωμοδοτών:Χ.Φραγκούλης Πάρεδρος Διοικήσεως.
Θεώρηση βιβλιαρίων πολυτέκνων από τα σωματεία τους. *55/83 ΓνΝΥΔ Γνωμοδοτών:Χ.Φραγκούλης Πάρεδρος
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Το γεγονός ότι ένας πολύτεκνος διαγράφηκε από μέλος της οι κείας Ενωσής του, δεν σημαίνει ότι στερείται δίχως άλλο την πολυτ εκνική ιδιότητά του, που διατηρεί από το νόμο ισόβια και η Ενωση αυτή ή η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος οφείλει να συν εχίσει να θεωρεί ανά εξάμηνο τα σχετικά βιβλιάρια ταυτότητάς του. ΕΔτΔ 1:5.
i=i+1;
10 / 1982 ΓνΝΣΚ Αντωνακόπουλος Ρ. (Ατομ.ΓνΝΣΚ-10/1982 Υπ.Κοιν.Υπηρ.) 82
Απόδειξις της ιδιότητος του πολυτέκνου. **Αντωνακόπουλος Ρ. (Ατομ.ΓνΝΣΚ-10/82 Υπ.Κοιν.Υπηρ.) 82
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Απόδειξις της ιδιότητος του πολυτέκνου δεν δύναται να γίνη δι υπευθύνου δηλώσεως του Ν.Δ. 105/1969, αφού ορίζεται ειδικώς εις το Α 2 του Ν 1910/1944 πως αποδεικνύεται η ιδιότης του πολυτέκνου.
i=i+1;
8 / 1980 ΓνΝΣΚ
Πολύτεκνοι. Χαρακτηρισμός γονέως ως πολυτέκνου. Προυποθέσεις. *8/80 ΓνΝΣΚ
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : (Τμ.Γ) Προεδρεύων, Ν.Μπλιάτσος, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής, Β.Κωτσαρίδης, Νομ.Σύμβουλος. Δια τον χαρακτηρισμόν γονέως ως πολυτέκτου συνυπολογίζονται τέκνα εκ προηγουμένου γάμου του τα οποία δεν διαμένουν εις την αυτήν οικογενειακήν εστίαν, εφ όσον ο πατήρ των υποχρεώθη δια δικαστικής αποφάσεως και καταβάλλει δια ταύτα διατροφήν.
i=i+1;
25 / 1980 ΓνΝΣΚ
Πολύτεκνοι. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Ανώτατα. Μετεγγραφή τέκνου πολυτέκνου εις ΑΕΙ πλησιέστερον του τόπου κατοικίας του. *25/80 ΓνΝΣΚ
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : (Τμ.Α) Προεδρεύων, ο κ.Ν.Μπλιάτσος, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής, ο κ.Δ.Παπανικολάου, Νομ. Σύμβουλος. Φοιτήτρια, η οποία ενεγράφη εις το 2ον έτος σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων άνευ εξετάσεων, λόγω της επιδόσεώς της κατά τας πτυχιακάς εξετάσεις εις την Ανωτέραν Επαγγελματικήν Εκπαίδευσιν, δύναται, ως τέκνον πολυτέκνου, να μετεγγραφή εις αντίστοιχον Πανεπιστημιακήν Σχολήν πλησιεστέραν του τόπου κατοικίας της, κατ εφαρμογήν της διατάξεως του Α 3παρ.1 του Ν 860/78.
i=i+1;
414 / 1980 ΓνΝΣΚ.
Σώματα Ασφαλείας. Εισαγωγή εις Σχολάς αυτών καθ υπέρβασιν μόνον των τέκνων πολυτέκνων. *414/80 ΓνΝΣΚ.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : (Τμ.Α) Προεδρεύων, Σπ.Ποταμιάνος, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής, Χ.Παπαχρίστου, Πάρεδρος ΝΣΚ. Η διάταξις του Α 4παρ.1 περίπτ.ε Ν.Δ.1348/73 εφαρμόζεται μόνον επί των τέκνων των πολυτέκνων και ουχί επί των ιδίων αυτών.
i=i+1;
170 / 1980 ΓνΝΣΚ.
Εκπαίδευσις. Καθορισμός σειράς αρχαιότητος εις τον πίνακα προτεραιότητος των διοριζομένων εκπαιδευτικών μέσης εκπαιδεύσεως. *170/80 ΓνΝΣΚ.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : (Τμ.Α) Προεδρεύων, Ν.Μπλιάτσος, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής, Δ.Παπανικολάου, Νομ.Σύμβουλος. Η Διοίκησις δέον όπως, εις τούς κατά ειδικότητα συντασσομένους ετησίως πίνακας των διοριστέων εις την μέσην δημόσιαν εκπαίδευσιν καθηγητών, προτάσση κατ αρχήν τούς υποτρόφους του Ι.Κ.Υ., μετά τούτους δέον να ακολουθούν τα τέκνα των θυμάτων, των αναπήρων πολέμου και τα τέκνα των αναπήρων ειρηνικής περιόδου, η σειρά των οποίων θα καθορισθή εκ του αριθμού πρωτοκόλλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, εν συνεχεία τα τέκνα των πολυτέκνων, βάσει και αυτά της εκ του αριθμού πρωτοκόλλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου προκυπτούσης σειράς, τέλος δε τούς λοιπούς υποψηφίους πρός διορισμόν βάσει της σειράς η οποία προκύπτει εκ της χρονολογίας υποβολής των αιτήσεων εις την Γενικήν Επιθεώρησιν Μέσης Εκπαιδεύσεως.
i=i+1;
2 / 1980 ΓνΝΣΚ Γκούμας Β. (Ατομ.ΓνΝΣΚ-2/1980 Γραφείου Ν.Σ. ΟΓΑ) 80
Οργανισμοί Διάφοροι. Ο.Γ.Α. Οικογενειακόν επίδομα δια τους έχοντας πλείονα τέκνα. Παραίτησις υπό της λήψεως αυτού μη δυνατή. **Γκούμας Β. (Ατομ.ΓνΝΣΚ-2/80 Γραφείου Ν.Σ. ΟΓΑ) 80
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Το κατ Α 3 του Ν.Δ/τος 1153/1972 χορηγούμενον μηνιαίον οικογενειακόν επίδομα δια το τρίτον, τέταρτον κ.ο.κ. τέκνον, είναι προσωποπαγές δια το επιδοτούμενον τέκνον, καθιερωθέν κυρίως χάριν του δημοσίου συμφέροντος (αύξησις του πληθυσμού της χώρασ). Συνεπώς δεν χωρείπαραίτησις υπό του δικαιούχου (δηλαδή μητρός ή πατρός ή ετέρου) προς είσπραξιν του εν λόγω επιδόματος από του δικαιώματος λήψεως αυτού.
i=i+1;
362 / 1980 ΓνΝΣΚ.
Εκπαίδευσις. Μετάθεσις προαγομένων πολυτέκνων εκπαιδευτικών λειτουργών. *362/80 ΓνΝΣΚ.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : (Τμ.Α) Προεδρεύων, Ν.Μπλιάτσος, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής, Δ.Παπανικολάου, Νομ.Σύμβουλος. Η διάταξις τηςπαρ.3 του Α 10 του Ν.1910/44 δεν εφαρμόζεται και επί μεταθέσεως εκπαιδευτικών προαγομένων εις τον βαθμόν του Γυμνασιάρχου και Λυκειάρχου, καθ όσον η τοιαύτη λόγω προαγωγής υποχρεωτική μετάθεσις έχει γενικήν εφαρμογήν επί πάντων εν γένει των προαγομένων εις τους βαθμούς τούτους εκπαιδευτικών.
i=i+1;
660 / 1979 ΓνΝΣΚ (Τμ.Γ)
Πολύτεκνοι. Θεώρησις ταυτοτήτων αυτών. Προϋποθέσεις. *660/79 ΓνΝΣΚ (Τμ.Γ)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Αθ.Τομαράς, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Βασ.Κωτσαρίδης, Νομικός Σύμβουλος Η ανά εξάμηνον θεώρησις των βιβλιαρίων ταυτοτήτων πολυτέκνων γονέων πρέπει να συνεχίζεται και μετά την διάταξιν του άρθρου 2 του Ν 860/79 δια τας περιπτώσεις και μόνον κτήσεως της ιδιότητος του πολυτέκνου λόγω ανικανότητος ή αναπηρίας.
i=i+1;
253 / 1979 ΓνΝΣΚ (Τμ.Α)
Εκπαίδευσις. Μη καθιέρωσις προνομίου κατά παρέκκλισιν διορισμού υπέρ των πολυτέκνων. *253/79 ΓνΝΣΚ (Τμ.Α)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Ν.Μπλιάτσος, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Δ.Παπανικολάου, Νομικός Σύμβουλος Οι πολύτεκνοι γονείς δεν υπάγονται εις την διάταξιν του άρθρου 45 παρ.3 του Ν.309/76, δια της οποίας δημιουργείται προνόμιον προτεραιότητος κατά τον διορισμόν υπέρ ωρισμένων υποψηφίων του διδακτικού προσωπικού της Μέσης Εκπαιδεύσεως.
i=i+1;
674 / 1979 ΓνΝΣΚ (Τμ.Γ)
Πολύτεκνοι. Συνυπολογισμός θηλέων εν στρατεύσει, διαζεύξει ή χηρεία τελούντων προς χαρακτηρισμόν οικογενείας ως πολυτέκνου. *674/79 ΓνΝΣΚ (Τμ.Γ)
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : Προεδρεύων: Αθ.Τομαράς, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Λ.Παπίδας, Πάρεδρος Τα άγαμα θήλεα τα οποία υπηρετούν εις τας τάξεις του στρατού συμφώνως προς τας διατάξεις του Ν 705/1977, ως και τα εν διαζεύξει και χηρεία τελούντα, άτινα ασκούν βιοποριστικόν έργον, δύναται να συνυπολογισθούν ως μέλη δια τον χαρακτηρισμόν οικογενείας ως πολυτέκνου.
i=i+1;
585 / 1976 ΓνΝΣΚ
Οργανισμοί Διάφοροι. Ο.Γ.Α. Αναζήτησις παραγεγραμμένων οικογενειακών επιδομάτων. *585/76 ΓνΝΣΚ
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF : (Τμ.Β) Προεδρεύων, Σπ.Ποταμιάνος, Νομ.Σύμβουλος. Εισηγητής, ο αυτός. Καταβληθέντα παραγεγραμμένα οικογενειακά επιδόματα κατά το ΝΔ 1153/72, δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα κατά τα άρθρα 272 και 906 του ΑΚ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: